Съдържание

Посетители

В момента има 288  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец януари 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 09.01.2015 Обикновен мишелов в безпомощно състояние, край пътя за с. Кърналово, община Петрич. зелен телефон

РИОСВ -Благоевград

Мишеловът е изпратен до Благоевград от подателя на сигнала. На 12.01.2015 г. с протокол на РИОСВ - Благоевград и Разрешение на директора на РИОСВ екземплярът е изпратен за лечение в Спасителен центъра на Зелени Балкани - гр. Стара Загора.
2 14.01.2015 Изгаряне на отпадъци и замърсяване на въздуха от дейността на фирма "Би Ма" ЕООД , гр. Хаджидимово зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

 

На 21.01.2015 г. е извършена проверка на цитирания в сигнала обект. Установено е, че обектът  - фабрика за производство на обувки се експлоатира от "Алмас 5" ООД, гр. Хаджидимово. Към момента на проверката не са установени отпадъци, или следи от изгаряне на отпадъци. Сигналът е неоснователен.
3 27.01.2015 Незаконно работещи автоморги в гр. Гоце Делчев ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Извършени са 4 бр. проверки на площадки за дейности с ИУМПС. Установено е, че същите не притежават необходимото разрешение, издадено по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗУО. Съставените констативни протоколи и предоставените при проверките документи са изпратени в Районна прокуратура – гр. Гоце Делчев за образуване на досъдебно производство.

4 29.12.2014 Пушек от хотел "Роял тауър" и сграда на ул. "Явор" № 70 обгазява трети и четвърти етаж на търговски комплекс МОЛ - Банско". зелен телефон

РИОСВ - Благоевград  ОБА - Банско

Извършена е проверка на 08.01.2015 г. съвместно с представители на Об.А - Банско. Установено е, че в близост до "МОЛ - Банско", на имот № 156.10 , находящ се на ул. "Явор" 66 в гр. Банско, са изградени две жилищни сгради. Сградите са построени от "Алекс Строй" ООД, като наследниците са обезщетени, а останалите апартаменти са продадени. След направена справка в отдел ТСУ на община Банско е установено, че жилищните сгради са въведени в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от гл. архитект на община Банско през 2009 г. "МОЛ - Банско" също е въведен в експлоатация  с Разрешение за ползване, издадено от главния архитект на общината през 2009 г. В едната от сградите на ул. "Явор" 66 е разположен котел за отопление с мощност, съгласно табелата на котела, 49 kW. Котелът се експлоатира от Р.Ч., наследник на имота и собственик на 3 бр. апартаменти. При проверка в котелното помещение в сградата, са налични дърва и чували с въглища. Димните газове от котела се изпускат във въздуха през комин, чиято височина е около 1,5 метра над покривната конструкция на сградата и с около 4-4,5м. по ниско от сградата на "МОЛ - Банско". Сигналът е препратен по компетентност до Об.А - Банско с писмо, изх. № 35/16.01.2015 г. и копие до подателя на сигнала.

5   Изхвърляне на битови отпадъци и отпадъчни води в с. Виногради ел. поща

РИОСВ - Благоевград  ОбА - Сандански

Във връзка с поставените въпроси в жалбите, постъпвали в РИОСВ – Благоевград  относно изхвърляне на битови отпадъци и отпадъчни води в имота И.З. с. Виногради, общ. Сандански, от РИОСВ – Благоевград  са извършвани проверки на място по всички постъпили жалби. При проверка на 09.01.2015 г. е съставен констативен протокол  № 1-10/09.01.2015 г. Населеното място е без изградена канализационна мрежа. В отделни имоти канализационни клонове са изграждани от собствениците им, като водите се отвеждат  до близкото дере. Селото няма изградени улични съоръжения за улавяне на повърхностните води, които се оттичат свободно  по  терена, който   в участъка на имота на жалбоподателя е с голям наклон. Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците, кмета на община Сандански чрез договор е възложил организирането на сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците, включително и на с. Виногради на „Стройкомтранс“ ЕООД, гр. Сандански. За населеното място са доставени 5 броя контейнера тип „Бобър“ с обем 1,1 куб.м., които по график се обслужват от специализираната фирма. При проверката не е констатирано препълване на съдовете, както и разпиляване около тях, което да е предпоставка за замърсяване. В близост до проверявания обект също е разположен контейнер. При обхода на Чипова махала и съседни територии не е установено замърсяване с отпадъци.  От РИОСВ – Благоевград е изпратено писмо по компетентност до Кмета на община Сандански за  предприемане на  действия относно изграждане на  улични канализационни съоръжения за приемане на  повърхностните и отпадъчни води на населеното място.  За предприетите действия от страна на общината ще бъде извършена проверка.