Съдържание

Посетители

В момента има 190  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец септември 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 25.08.2016 сигнал за замърсяване на околната среда при строителството на обект "Изграждане на канализационна система на с. Стоб - основна част, община Кочериново, област Кюстендил" електронна поща

РИОСВ - Благоевград

С писма, изх. № ЗТ-51(1)/30.08.2016 г. и № ЗТ-51(2)/07.09.2016 г. от кмета на община Кочериново е поискано да представи административни актове и писма, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие, относно строителството на обект "Изграждане на канализационна мрежа на с. Стоб - основна част от мрежата“, а от директора на РИОСВ – Перник да предостави административна преписка във връзка със становище на инспекцията, изх. № 08-00-2337/18.09.2018 г. Исканите документи от Об.А – Кочериново са постъпили с вх. № ЗТ-51(3)/08.09.2016 г. Жалбоподателят е поканен да присъства на предстоящата проверка на място на обекта в с. Стоб, на 19.09.2016 г. Извършена е проверка. Сигналът не се потвърди.
2 29.08.2016 наличие на нерегламентирано сметище между селата Горно Дряново и Ковачевица, община Гърмен електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена проверка на място. Установено е замърсяване основно с битови отпадъци на скат край пътя между селата Горно Дряново и Ковачевица в общ. Гърмен. Отпадъците са прибутвани по ската, налични са и следи от изгарянето им. При проверката е констатирано още едно нерегламентирано замърсяване с отпадъци на входа на с. Горно Дряново. На кмета на общ. Гърмен е дадено предписание за почистване на нерегламентираните замърсявания и депониране на събраните отпадъци.
3 01.09.2016 От производствената площадка на "Агромах" ЕООД в с. Бело поле, община Благоевград се изпускат отпадъчни води, които тровят рибата в река Струма зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

 

Извършена е незабавна проверка на участъка от река Струма, от производствена база на „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград до Покровнишки мост. При проверка на ползвателя на производствената база „Агромах продакшън“ ЕООД, с. Бело поле не е установено видимо замърсяване на водите на р. Струма и не са открити следи от умряла риба. Утаителя на ТМСИ и асфалтова база, разположени на площадката в базата, към момента на проверката са почистени.
 4 01.09.2016 замърсяване на въздуха с дим и сажди от хлебозавод в гр. Сандански зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

Обектът е разположен в промишлена зона „Соколовец“, гр. Сандански и се експлоатира от „Свети Врач – 2003“ ЕООД. При предходни проверки е установено, че се ползват пещи за изпичане на хляб, тип „Перкинс изтегляеми“ с топлинна мощност 130 KW. Същите не подлежат на контрол чрез измервания , съгласно Наредба № 1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). С писмо, изх. № 800/19.09.2016 г. сигналът е препратен до кмета на Община Сандански за предприемане на действия по компетентност.
5 07.09.2016 наличие на нерегламентирано замърсяване на пътя за Национална спортна база Белмекен електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на 10.09.2016 г. в присъствието на представители на Община Якоруда, управителя на „Строител - 2001“ ЕООД, гр. Якоруда и управителят на НСБ. Жалбоподателят е поканен на посочения в сигнала е-mail, но не присъства на проверката. При проверката е установено, че сочената пътна отбивка е в обхвата на Община Якоруда. Поставен е един контейнер тип „Бобър“, който по информация на управителя на НСБ се обслужва от „Еко титан“. При проверката не се констатира нерегламентирано замърсяване на отбивката и района около нея, както и препълване на контейнера. Не е установено и наличие на други нерегламентирани замърсявания по пътя, земното платно, пътните съоръжения, обслужващите зони от гр. Якоруда до НСБ – Белмекен. При проверката никой от присъстващите не припознава собствеността върху контейнера и не представя конкретни доказателства за обслужването му. По тази причина от РИОСВ-Благоевград е изискана писмена информация от „Еко титан“ ЕООД, както и от Община Якоруда относно собственост и обслужването му. РИОСВ-Благоевград ще извърши последваща проверка на Община Якоруда за включването на курортната местност в организираното сметосъбиране, както и увеличаване на честотата на обслужване на същата. Жалбоподателя е информиран за резултата от проверката с писмо, изх. № ЗТ-53(3)/14.09.2016 г.
6 29.09.2016 Сигнал, постъпил в РИОСВ – Благоевград, чрез тел. 112, за замърсяване на р. Струма от „Агромах“ ЕООД, с. Бело поле, община Благоевград тел.112 РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на. Сигналът е основателен. Взети са водни проби за изпитване от РЛ – Благоевград. Резултатите показват нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения по показатели "неразтворени вещества" (НРВ) за обект ТМСИ и показатели НРВ и активна реакция (pH) за обект бетонов център, заложени в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води в р. Струма. Предстои налагане на текущи масечни санкции по реда на ЗООС и за двата обекта с ползвател - Агромах продакшън“ ЕООД с. Бело поле.
7 26.09.2016 компрометирана канализация, теч на отпадни води и лоша миризма на ул. "Заря" 8, кв. "Старо Струмско", гр. Благоевград електронна поща

 РИОСВ - Благоевград

"В и К" ЕООД - гр. Благоевград

Община Благоевград

Извършена е проверка на място. При огледа на проверения участък от Струмско дере, граничещ с посочения имот в гр. Благоевград, близо до него е установено заустване на отпадъчни води от имоти към ул. „Солунски атентатори“ и ул. „Г. Григоров“. Жалбоподателя е информиран, че за спазването на чл. 87 от Закона за устройство на територията а именно: „ в населени места или части от тях без канализация битовите отпадъчни води се заустват във водоплътни изгребни ями, които да отговарят на техническите и санитарно-хигиенни изисквания“, компетентен орган е Община Благоевград.
С констатациите на проверката са запознати директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, управителя на „ВиК“ ЕООД гр. Благоевград и кмета на община Благоевград за предприемане на действия по компетентност.
8   замърсяване на атмосферния въздух от дейността на инсталация за производство на пелети в с. Бабяк. електронна поща РИОСВ - Благоевград Поради анонимността на жалбата за съдействие е потърсен кмета на с. Бабяк. Същият не е потвърдил основателността на жалбата и не присъства на проверката на обекта. При извършената проверка, от Централна лаборатория към ИАОС – София са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани от въздуховод след циклонната сушилня с директен контакт към инсталацията за производство на пелети, по показатели „прахообразни вещества” и „органични вещества”. При измерванията инсталацията е натоварена с 80% от мощността си. По време на измерването газовете са видимо светли. Резултатите от измерванията показват спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества.