Съдържание

Посетители

В момента има 111  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2016 г.

месец октомври 2016 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 29.09.2016 Изпускане на черен дим и обгазяване на района от дейността на "Рубин 08" ООД, гр. Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

По постъпил сигнал е извършена проверка в района на промишлената зона около „Рубин -08“ ООД, гр. Благоевград. При направения обход не е констатирано изпускане на черен дим от промишления източник, както и наличие на интензивно миришещи вещества.
2 19.09.2016 обгазяване от дейността на фирма "Росима Чаркол" ООД, гр. Благоевград с инсталация за производство на дървени въглища електронна поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на „Росима Чаркол“ ООД гр. Благоевград, експлоатираща инсталация за производство на дървени въглища. В момента на проверката инсталацията не работи и не са констатирани миризми на площадката и извън границите на обекта. От направения преглед на дневника на инсталацията не е установено нарушение в технологичния процес. Преди това, на 22.09. и 23.09.2016 г. при направен обход на промишлената зона, също не е констатирано наличие на неприятни миризми.
3 06.10.2016 изсичане на Чинари и унищожаване на защитени растителни видове в м. Тополище, земл. на с. Коларово, община Петрич електронна поща

РИОСВ - Благоевград

 

Кметът на община Петрич е уведомил РИОСВ - Благоевград за започнато премахване на дървесна и храстова растителност по воден и въздушен откос на водоеми на територията на общината с цел възстановяване на изправното им техническо състояние, е извършена проверка на място по отношение на обекти в близост до ЗТ и/или попадащи в защитени зони. В резултат от проверките са обходени 8 бр. язовири и ЗМ „Топлище“. Дейностите по почистване се извършват във връзка с направени предписания на основание чл. 190а ал. 1 т. 3 от Закона за водите от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Главна Дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“. Предписанията се отнасят към технологичната и конструктивната сигурност на язовирните стени и съоръженията към тях. Почистване на храстовидната и дървесна растителност по водния и въздушен откос на язовирните стени е задължително мероприятие. Дейността за почистване на язовирни стени и диги не е извършвана през последните 25 години в района, и същите са силно обрасли. На кмета на община Петрич е дадено предписание при почистване на язовири, попадащи в граници на защитени зони (Натура 2000 места), да не се допуска сеч на дървесна и храстова растителност извън сервитута на язовирната стена и облекчителните съоръжения, със срок постоянен.
 4  25.07.2016 Сигнал за продажба на дива коза чрез обява в интернет сайт  електронна поща РИОСВ - Благоевград  За случая е сезирана Окръжна прокуратура - Благоевград с цел изясняване на самоличността на нарушителя , неговия точен адрес и предприемане на съвместна проверка на мястото на нарушението. Организирана е полицейска проверка по искане на прокуратурата. Сигналът е основателен. Екземплярът е иззет с протокол за доброволно предаване. Води се досъдебно производство.
 5  07.10.2016 Сигнал за обява за продажба на препарирани животни в интернет сайт електронна поща РИОСВ - Благоевград Подаденият сигнал за продажба на препарирани животни и кожи от животни е придружен с адрес до популярен интернет портал за продажба на стоки. От прикачената към статията снимка е видно, че показаната препарирана глава е на вид от семейство Кухороги. В Българската фауна няма представител с такива характеристики, съответно не може да се твърди, че видът е защитен или, че от представилия обявата предлага препарати от защитени видове животни.
 6  19.10.2016 В с. Бураново, община Кочериново (до училището) по улицата изтичат битови отпадъчни води  зелен телефон РИОСВ - Благоевград, Община Кочериново Сигналът е идентичен с постъпила предходна жалба № ЗТ-56/2014 г., за която до жалбоподателя e изпратен отговор, както и до кмета на Община Кочериново за предприемане на действия по компетентност. По настоящия сигнал е извършена проверка на място на 04.11.2016 г. Не е установено замърсяване с отпадъчни води на улицата между имотите на жалбоподателя.
 7  25.10.2016 Сигнал за горене пластмасови и други отпадъци в двора на къщата в Благоевград.  зелен телефон  Община Благоевград Сигналът е изпратен по компетентност до Об.А - гр. Благоевград
 8  24.10.2016 Сигнал за заустване на отпадъчните води на селата в община Струмяни, ползването на водопроводите и замърсяване на река Струма с отпадъци електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Община Струмяни

Според разпоредбите на Закона за водите компетентен орган по издаване на разрешителните за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, е директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“(БД „ЗБР“). На Община Струмяни са издадени следните 4 броя Разрешителни за Външни канализационни колектори на селата Драката, Иленданци, Струмяни и Микрево. Срокът на действие на цитираните разрешителни е изтекъл на 06.08.2013 г. В БД „ЗБР“ са подновявани процедурите по преиздаване на Разрешителните за заустване, но в последствие същите са прекратени. В рамките на своята компетентност РИОСВ – Благоевград осъществява контрол за изпълнение на условията и изискванията в актуални и в срок на действие Разрешителни за заустване на отпадъчни води, издадени от директора на БД „ЗБР“. Относно законността на ползване на водопроводит - разрешителните за ползване се издават по реда на Закона за устройство на територията, за което РИОСВ - Благоевград не е компетентен орган . По отношение на прехвърлянето на водопроводите за експлоатация през месец юни на „В и К“ ЕООД, гр. Благоевград и произтичащите от това обстоятелства относно обслужването на същите, въпросът следва да бъде отнесен към Общински съвет Струмяни. По отношение на „тубите и боклучите на циганската махала на село Микрево и навлизането им в река Струма“, до края на 2016 г. от РИОСВ ще бъде извършена на планова проверка на Община Струмяни относно изпълнението на задълженията на органите на местното самоуправление и местната власт, разписани в Глава ІІ, Раздел ІІІ от Закона управление на отпадъците. Съгласно чл.19, ал. 3 от закона, кметът на общината отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им да депата, почистването на уличните платна, площадите алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища и организира почистването им. При проверката ще бъде обърнато специално внимание на с. Микрево и територията на р. Струма около населеното място за наличие на нерегламентирани замърсявания. За горе описаните обстоятелства, жалбоподателят е уведомен с писмо, изх. № ЗТ-62(3)/08.11.2016 г. , а за резултатите от предстоящата проверка ще бъде уведомен допълнително.