Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец април 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.04.2017 3 бр. умрели лешояди на около 1 км от с. Церово, община Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

При извършена проверка на 03.04.2017 г. в с. Церово, община Благоевград, е намерен и труп на крава, около който от повече от десет дни е имало мъртви три белоглави лешояда. При оглед на мястото се установи, че при консумацията на всички субстанции на трупа, включително приетата храна е отровила всякакъв вид организми - белоглавите лешояди, трупохранещи се бръмбари, бръмбари скарабеи /торни/. Такава масова смърт, може да бъде предизвикано от повсеместно използване по трупа на кравата на силно отровно вещество.
Взети са проби за анализ за наличие на отрови, от трупа на жертвите и отровната примамка.
Съставен е КП № 9-17/03.04.2017 г.
Към настоящия момент се извършва проверка по случая от органите на МВР.
2 11.04.2017 сигнал за замърсяване и неприятни миризми от отглеждане на калифорнийски червеи в съседен на жалбоподателя имот в с. Краище. електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Белица

От извършената проверка и наличната в РИОСВ информация е установено, че от лицето извършващо дейността - Мехмед Мисанков от с. Краище, община Белица, е подадено уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за калифорнийски червеи в поземлен имот с идентификатор 39270.1.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Краище, община Белица“. За същото е издадено становище, предвид което ИП не подлежи на задължителна ОВОС, както и на преценяване на необходимостта от ОВОС и е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата по ОС. От приложената към преписката документация става ясно, че имотът предмет на инвестиционното предложение, е собственост на наследниците на Мустафа Ахмед Мустафа. Съгласно представен договор за наем имотът е отдаден под наем за срок от седем календарни години, считано от датата на сключване на договора – 17.05.2013 г. Към преписката е приложено и удостоверение на кмета на Община Белица, с което Община Белица удостоверява, че над поземления имот, предмет на инвестиционното предложение минава напоителен канал-публична общинска собственост, и дава съгласие наемателят на имота да го ползва за поливане на животновъдния обект. От текста на удостоверението става ясно и, че поземленият имот е регистриран като животновъден обект в регистъра на селскостопанските животни в Община Белица с рег. № 2781-0714, с предназначение за отглеждане на калифорнийски червей и има декларации за съгласие от 03.06.2013 г., подписани от собствениците на съседните имоти. Предвид горното сигналът, с копие от наличната в РИОСВ-Благоевград информация, е изпратен по компетентност до кмета на Община Белица. След извършване на проверка по случая Община Белица следва да уведомите за резултатите от нея РИОСВ - Благоевград и жалбоподателя.
3 09.04.2017 В двора на черквата в с. Чучулигово, община Петрич, има ранен щъркел препратен от тел.112

РИОСВ - Благоевград,

На 10.04.2017 г. с Разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград, щъркелът е препратен към Центъра за размножаване и рехабилитация на СНЦ "Зелени Балкани" в гр. Стара Загора.
4  13.04.2017 Постъпил сигнал на зеления телефон от РДГ - Благоевград за умряла риба в р. Струмешница, в следствие на преминаване през турбините на МВЕЦ, изграден на напоителен канал в земл. На с. Първомай, община Петрич зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР - Благоевград

Сигналът е изпратен по компетентност до БД ЗБР - Благоевград. От дирекцията е извършена проверка и е съставен Констативен протокол № КД-01-213/13.04.2017 г. Не е установено преминаване на риба през турбините на МВЕЦ, както и след изтичане на МВЕЦ в реката. Открити са 4 броя умрели риби в района на моста на р. Струмешница при с. Първомай
5 27.04.2017 В гр. Гоце Делчев, на ул. "Завой на черна" №23 има ранен щъркел, ударил се в прозорец препратен от от тел. 112 РИОСВ - Благоевград Още същия ден щъркелът е отлетял. Неуспешно е било улавянето му и изпращане в спасителен център.