Съдържание

Посетители

В момента има 484  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец май 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.05.2017 От комина на Биотец "Рубин" се изпуска черен пушек зелен телефон

РИОСВ -

Благоевград

При извършения оглед на района на „Ванико“ ООД (паркинг за автомобили и около административната сграда) на 02.05.2017 г., не са констатирани замърсявания със сажди. В момента на проверката инсталацията на „Рубин 08“ ООД, работи в нормален технологичен режим. Проверката на дневника на инсталацията, показва, че не са извършвани дейности относно почистване на изпускащото устройство през последното денонощие. Вероятно отделянето на черен дим се дължи на различната калоричност на слънчогледовите люспи. На дружеството са дадени следните предписания, относно монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение за очистване на прахо- газовата емисия, преди изпускането й в атмосферния въздух, и недопускане изпускането на сажди от изпускащото устройство (комин) на площадката на дружеството и/или района около площадката на дружеството.
2 03.05.2017 сигнал от жители на гр. Сандански, относно незаконна дейност и заплаха за околната среда от дейността на фирма "Компютри и тонери" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. "Божура" №2 електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Петрич

С писмо, изх. № ЗТ-28(1)/10.05.2017 г. жалбата е изпратена до кмета на Община Петрич за предприемане на действия по компетентност, относно наличието на документ за въвеждане в експлоатация на визирания обект и ползването му по предназначение. РИОСВ - Благоевград ще извърши проверка на обекта в случай, че същият е приет по реда на Закана за устройство на територията. За резултата от предприетите от Община Петрич действия, РИОСВ – Благоевград и жалбоподателя трябва да бъдат уведомени писмено в законоустановения срок.
3 10.05.2017 сигнал за отпадъци при долния мост на с. Филипово зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място на 15.05.2017г. Констатирано е, че натрупаните отпадъци са резултат от почистване на налични замърсявания в землището на село Филипово, по левия бряг на р. Места. Почистването тече и към момента на проверката. Други нерегламентирани замърсявания не са констатирани. В РИОСВ - Благоевград са представени документи - пътни листове, удостоверяващи почистването.
4 17.05.2017 замърсяване и неприятни миризми от съществуващ открит отходен канал в близост до къщите на ул. "Бреза" в гр. Кочериново електронна поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Община Кочериново

Извършена е проверка съвместно с БД ЗБР - Благоевград на 31.05.2017 г Извършен е оглед на района между ул. "В. Левски", ул. "Бреза" и открития канал в неканализираната част на гр. Кочериново. Установено е, че канала се ползва от част от къщите за заустване на битови отпадъчни води, видимо от тръбите, които излизат извън имотите. Каналът е обрасъл с растителност, а водите чму са видимо мътни. Не се усеща остра миризма. Част от открития канал е в регулацията на населеното място (по ул. "В. Левски"), а друга част (по ул. " Бреза") не е. По връме на проверката не е установен собственика на открития канал. С писмо, изх. № ЗТ-31(2)/08.06.2017 г. на РИОСВ - Благоевград жалбата е препратена до кмета на Община Кочериново за предприемане на действия по компетентност.
5  25.05.2017 В реката, преминаваща прeз Гоце Делчев, в района на китайския МОЛ, се наблюдават петна от нафта тел. 112

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР - Благоевград

При огледа на място, севместно с БД ЗБР - Благоевград, е установено замърсяване с нефтопродукти на отпадъчни води, зауствани в р. Неврокопска от дъждопреливник на канализационна система на гр. Гоце Делчев. Дадено е предписание на "ВиК" ЕООД - гр. Благоевград за установяване източника на замърсяване и незабавно уведомяване на РИОСВ - Благоевград.
6 27.05.2017 При ремонт на бензиностанция в Кресненско дефиле се изхвърлят строителни отпадъци по брега на р. Струма и се режат дървета препратен от от тел. 112

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Община Симитли

Извършена е проверка на място на 29.05.2017 г., съвместно с ОбА - Симитли и БД ЗБР. Поканен да присъства е и жалбоподателя, но същият отказва. При огледа се констатира замърсяване със строителни отпадъци на десния бряг на р. Струма, в непосредствена близост до бензиностанцията, на която се извършва текущ ремонт. Определени са и координатите на замърсения участък. Дадено е предписание за почистване на замърсеният терен, като отпадъците се насочат за последващо третиране и в РИОСВ-Благоевград се представят договори и кантарни бележки, удостоверяващи предаването на същите на лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 105/2016 г.).