Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец юли 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.05.2017 влошеното екологично състояние в с. Чучулигово електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 19.05.2017 г. е извършена проверка на място в присъствието на кмета на с. Чучулигово и представител на Община Петрич. Направен е обход на дерето (р. Потока), преминаващо през землището на с. Чучулигово – от моста на магистралата до водохващането. При направения оглед се констатира, че дерето е обрасло с растителност, като замърсяване с отпадъци се установи единствено в района на водохващането. Отпадъците са налични по ската на дерето и извън него, като същите са от различен произход – строителни, битови, биоразградими. При обхода е направен и снимков материал. Породи отсъствие на представител на жалбоподателите, не са констатирани други нерегламентирани замърсявания с отпадъци. Село Чучулигово, общ. Петрич е с население от 190 жители с постоянен адрес, за нуждите, на които на територията на населеното място са осигурени 81 броя кофи и 3 броя контейнери тип „Бобър“. В началото на месец май е извършена подмяна на 26 броя от съдовете. За констатираното нерегламентирано замърсяване с отпадъци в дерето, е дадено предписание на кмета на с. Чучулигово за почистването му и предприемането на мерки за недопускане на повторно замърсяване с отпадъци със срок на изпълнение 19.06.2017 г. За горните обстоятелства представител на жалбоподателите е уведомен с писмо, изх. № зт-30(1)/29.05.2017 г. на РИОСВ - Благоевград
2 30.05.2017 замърсяване на въздуха с пушек и трици от дейността на цеха за пелети в с. Беласица, община Петрич зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

 

Извършена е планова комплексна проверка на 27.06.2017 г. Основна дейност на дружеството е производство на дървесни пелети. От 31.05.2017 г. инсталацията за производство на пелети не работи, поради авария на пелет пресата, за което не е уведомена РИОСВ – Благоевград.
Обектът е разположен в бивш стопански двор на с. Беласица. Притежава Удостоверение за въвеждане в експлоатация, издадено от Гл. архитект на община Петрич от 01.08.2014 г. На около 100 м от границите на обекта са разположени три жилищни сгради. Дейността, извършвана на площадката не попада към категориите промишлени дейности от приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС. Обектът е включен в годишният график за извършване на контролни измервания на нивата на шум. При проверката не са проведени измервания, тъй като инсталацията за производство на пелети не работи от 31.05.2017 г. През 2015 г. са проведени собствени периодични измервания на еквивалентни нива на шум в околната среда по измерителен контур и в място на въздействие. При проверката е констатирана промяна в последователността на смилане на дървения материал- добавена е втора чукова мелница след стационарната дробилка. Чуковата мелница е разположена под навес. След отстраняване на аварията ще бъдат проведени контролни измервания на нивата на шум в околната среда. Не са констатирани несъответствия от дейността на обекта с изискванията на Закона за управление на отпадъците. След провеждане на контролните измервания по фактор „Шум“, ще се направи заключение относно съответствието на обекта със Закона за защита от шума в околната среда.
3 20.06.2017 Замърсяване на въздуха от дейността на "ХАРИЕСА ФЕШЪН" АД, с. Абланица, община Хаджидимово. електронна поща РИОСВ- Благоевград По постъпила жалба за нерегламентирано изгаряне на отпадъци е извършена проверка на шивашки цех в с. Абланица, община Хаджидимово, експлоатиран от "ХАРИЕСА ФЕШЪН" ЕАД. На дружеството са дадени предписания, свързани с изпълнение на задължения по ЗУО, в т.ч предписание за предаване на генерираните от дейността на дружеството отпадъци на лица, притежаващи необходимите документи по реда на чл. 35 от ЗУО. Предстои последващ контрол по изпълнение на предписанията.
4 10.07.2017 Изпускане на гъст черен дим в промишлена зона на Благоевград от инсталация за изгаряне на слънчогледови люспи в Благоевград зелен телефон

РИОСВ - Благоевград,

При предходна проверка на дружеството е дадено предписание (КП № 17-06/02.05.2017 г.) за монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение за очистване на прахо-газовата емисия, преди изпускането й в атмосферния въздух. Срокът за изпълнение на предписанието е 18.08.2017 г. Във връзка с постъпилия на в МОСВ сигнал, на 10.07.2017 г., веднага след регистрирането му в РИОСВ – Благоевград, е извършена проверка на обекта. Не са констатирани нарушения в технологичния режим на работа на инсталацията. Изпусканите димни газове в момента на проверката са видимо светли. Извършена е проверка на дневника за работата на инсталацията и поддръжката на пречиствателните съоръжения. На 09.07.2017 г. няма регистрирани нарушения в технологичния режим на инсталацията. Вероятното замърсяване (изпускане на черен дим) е настъпило вследствие на подаване на гориво (слънчогледови люспи) с по-висока калоричност. Представени са документи, удостоверяващи предприетите действия, относно изпълнението на даденото предписание за монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение за очистване на прахо – газовата емисия, преди изпускането й в атмосферния въздух. На дружеството е дадено предписание за недопускане на изпускане на черен дим и сажди от комина на „Био ТЕЦ Рубин“ до монтиране на новото пречиствателно съоръжение, като се следи за редовната поддръжка на наличните пречиствателни съоръжения (батерия от 3 бр. сухи циклони) и работата на инсталацията в нормален технологичен режим.
5 11.07.2017 Сигнал за продажба на препариран голям гмурец, чрез обява в olx.bg електронна поща

РИОСВ - София

След преглед на наличната информация е установено, че сигналът се отнася за адрес от гр. София. Същият е препратен по компетентност до РИОСВ - София.
6  12.07.2017 Сигнал, относно обява за продажба на Еделвайс от физическо лице от гр. Добринище електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 13.07.2017 г. е извършена проверка на мястото, на което се предлага еделвайс – къща с двор в гр. Добринище. Установено е, че физическо лице отглежда в двора си култивиран Еделвайс. Като доказателство за същото представя два пакета от семена на лечебното растение с произход – Сортови семена – София и от Италия. Растенията в двора се отглеждат в дървени кашпи, като общия брой туфи не надхвърля 100 екземпляра. Предвид горното, не са установени нарушения на Закона за лечебните растения.
7 18.07.2017 В цеха за производство на чорапи в с. Склаве се изгарят отпадъци зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 19.07.2017 г. е извършена е проверка на място на "Д енд С - 2013" ООД - цех за производство на чорапи в с. Склаве, община Сандански. При проверката се констатират следи от изгаряне. Дадено е предписание за преустановяване на изгарянето на отпадъци и предаване на същите на лица, притежаващи необходимите документи по реда на чл. 35 от ЗУО, въз основа на сключени договори.
8 20.07.2017 В река Благоевградска Бистрица, между ЗИЕНТО и "Карина", от тръба по левия бряг на реката се заустват замърсени води зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършен е оглед на мястото на заустване, при който е установено, че вследствие на запушване на канализационния колектор от отливния канал на дъждопреливника в р. Бл. Бистрица се изливат отпадъчни води. По компетентност сигнала е препратен към експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград. Получен отговор, че съоръжението е почистено и работи по предназначение.
9 25.07.2017 Сигнал за отровени кучета в района на с. Осиково, община Гърмен зелен телефон Община Гърмен Сигналът е препратен по компетентност до Об.А - с. Гърмен