Съдържание

Посетители

В момента има 302  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец септември 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

 1 13.09.2017 Сигнал от дежурен телефон на РД ПБЗН - Благоевград: На депото за битови отпадъци на община Симитли е възникнал пожар зелен телефон  РИОСВ - Благоевград Във връзка със сигнала за възникнал пожар на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в м. „Джоов андък“, земл. на гр. Симитли, на 13.09.2017 г. в часовия интервал между 16:00 и 17:00 часа, е извършена проверка на място. Към момента на проверката пожарът е локализиран, като продължава запръстяването на тлеещите участъци от депото и пръскане с вода от служители на РД „ПБЗН“ – Благоевград. За установяване качеството на атмосферния въздух в района около пожара са проведени измервания със специализирана апаратура за аварийни ситуации на РЛ – Благоевград към ИАОС – София. Измерените концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух в най-близко находящата се жилищна зона на гр. Симитли, разположена в посока на разпространение на емисиите, са под пределно допустимите норми. За горе описаните обстоятелства обществеността е информирана своевременно. На 27.09.2017 г. е извършена повторна проверка на депо за неопасни отпадъци, м. „Джоов андък“, земл. на гр. Симитли по сигнал повторно запалване. При проверката на място се констатира, че на депото не е налична техника, не е извършено прибутване и запръстяване на отпадъците. Констатират се нови горивни процеси и тлеещи участъци по ската на депото. Във връзка с констатираното е дадено предписание със постоянен срок на действие за осигуряване на земни маси за запръстяване, с цел потушаване на горящите и тлеещи участъци. Предписанието е дадено на ЕТ „Иван Трендафилов“, извършващ експлоатация и поддръжка на депото, въз основа на сключен договор за извършване на дейността с община Симитли.