Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец април 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

 1  23.04.2018 На 19.04.2018 г., екип на Сдружение за дива природа-БАЛКАНИ е установил наличие на отровени диви животни в района между гр. Якоруда и с. Юруково  ел. поща  РИОСВ - Благоевград, Областна дирекция на МВР - Благоевград, РДГ – Благоевград и ОДБХ-Благоевград  Предприети са действия по организиране на съвместна проверка на място с представители на институциите, до които е адресиран сигнала, с цел изясняване на факти и обстоятелства както и на такива, които изискват административна намеса на РИОСВ-Благоевград.
При проведен телефонен разговор с представител на ОДБХ - Благоевград е изяснено, че дирекцията има инспектор, отговарящ за община Якоруда. Същият е извършил проверката на място, съвместно с представители на МВР и на „Държавно горско стопанство Якоруда“ към Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП), на чиято територия са намерените трупове на животни. При проверката е констатирано наличието на труп на вълк и труп на лисица в местността „Вацково дере“, землище на гр. Якоруда. Не са установени други умрели животни, включително и на защитени видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. За резултатите от проверката е съставен Констативен протокол № 5/23.04.2018 г. на ОДБХ - Благоевград, копие от който е предоставен на РИОСВ-Благоевград. Констатациите в протокол № 5/23.04.2018 г. на ОДБХ - Благоевград и нормативно определените функционални компетентности, за които РИОСВ - Благоевград има правомощия за административна намеса (само при засягане на защитени видове по смисъла на ЗБР), не налагат РИОСВ - Благоевград да извърши индивидуална проверка по сигнала. Не е извършвана и последваща проверка от инспекцията, предвид че в периода от 23.04.2018 г. до момента не са постъпвали други сигнали за наличие на умрели животни в териториалния обхват на землището на град Якоруда и на прилежащите му площи.
 2  24.04.2018 Негодна вода за пиене в рамките на град Разлог електронна поща  РЗИ - Благоевград, БДЗБР С писмо, изх. № ЕП-264(1)/02.05.2018 г. сигналът с копие до подателя, е изпратен по компетентност до директора на РЗИ - Благоевград и директора на БД