Съдържание

Посетители

В момента има 84  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец юни 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

 1  31.05.2018 На 100 м преди моста за с. Пиперица, община Сандански, се изхвърлят материали, съдържащи азбест зелен телефон  Община Сандански Уведомена е ОбА Сандански за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност и при необходимост. С писмо с вх. № 2574/11.07.2018 г. община Сандански е уведомила РИОСВ-Благоевград за предприетите от нейна страна действия. Извършена е проверка на място, като е установено локално замърсяване със строителни отпадъци, като са предприети мерки и замърсения терен е почистен.
2 04.06.2018 строителство в местност "Рупите", община Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград, Община Петрич

Извършена е проверка на място. Констатирана е строителна площадка: УПИ – VІ 345, 347, 350, местност Рупите, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград, с Възложител „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД , видно от оставено информационно табло. При справка в наличните в РИОСВ – Благоевград административни досиета се установи, че „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, в качеството си на възложител, е провел в РИОСВ – Благоевград административна процедура по реда и при условията на глава шеста от ЗООС, съвместена с процедурата по оценка за съвместимост по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно „Изграждане на къщи за гости в поземлени имоти №№ 000345, 000347, 000349 и 000350, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград. Процедурата е приключила с Решение № БД-05-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Местоположението на инвестиционното предложение съответства на местоположението на строителната площадка.
В РИОСВ – Благоевград са процедирани две ИП на „СИ 5 ТРЕЙД“ ЕООД, с които се предвижда изграждане на общо 11 къщи за гости. За второто ИП „Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в поземлен имот с идентификатор 49312.17.48 местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, е проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната (ОВОС), чрез която е извършена и процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Същата е приключила с Решение № БД-35-ПР/2018 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ - Благоевград.

Двете решения са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

В хода на процедурата е бил осигурен обществен достъп до информацията за ИП, проведени консултации с РЗИ - Благоевград, БДЗБР и Министерство на културата.

3 05.06.2018 От гръцка пералня в стопанския двор на с. Катунци се вдига шум и се изпускат замърсени отпадъчни води. Работи се до късно вечер, вкл. събота и неделя зелен телефон Община Сандански Сигналът е изпратен до кмета на Об.А - Сандански за извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност, писмо изх. № 382/06.06.2018 г.
4 08.06.2018 г. Извършвана незаконна автосервизна дейност в района на метан станция Петрич електронна поща Община Петрич Идентичен на този сигнал е постъпил от същия имейл адрес на 23.10.2017 г. Тогава сигналът е препратен до Об.А - Петрич за проверка предприемане на действия по компетентност. В отговор на настоящия сигнал, подателят е информиран писмено за горните обстоятелства с приложена водената до момента кореспонденция. Обърнато е внимание, че за да изваршва дейност обекта, той следва да е приет по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ), като компетентен орган в случая е кмета на общината или РДНСК. РИОСВ - Благоевград ще извърши проверка на обекта в случай, че за него е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация.
5 11.06.2018 На ул. "Цар Самуил" №27 в с. Микрево, се отглеждат костенурки зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място съвместно с РУ на МВР - Сандански. Иззети са 19 екземпляра костенурки като доказателство. Образувано е досъдебно производство № 339 - 3м-359/2018 г. Костенурките временно са настанени в Зоопарк - Благоевград до последващо произнасяне на компетентен орган.