Съдържание

Посетители

В момента има 736  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец октомври 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 26.09.2018 Сигнал изхвърляне на отпадъци в река Струма, след гр. Симитли, близо до гл. път Е79 електронна поща РИОСВ - Благоевград Община Симитли Съвместно с представители на Община Симитли, е извършена проверка на място. Подателя на сигнала е уведомен за проверката и поканен да присъства на нея, но същият не е отговорил. При проверката са установени четири участъка на черен, преминаващ успоредно на път I-1 „София – Кулата“ и река Струма, замърсени със строителни, битови и отпадъци от автосервизна дейност на МПС и/или разкомплектоване на ИУМПС. По време на проверката не е установено наличието на хора и превозни средства в района за да бъдат доказани категорично замърсителите. На кмета на общината е дадено предписание да почисти нерегламентираните замърсявания като извози събраните отпадъци на РДНО.
2 02.10.2018 Сигнал от комина на биотец "Рубин" в Благоевград излиза гъст черен дим тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Извършената е незабавна проверка на 02.10.2018 г., в часовия интервал 19:15 ч. ÷ 19:40 ч.. Не е установено изпускане на черен дим от комина на инсталацията за производството на електрическа енергия, включваща котел тип ПКМ 4,5 с предкамера (инсталация за индиректно изгаряне на биомаса - слънчогледови люспи), експлоатирана от „Рубин 08“ ООД, гр. Благоевград.Сигналът е неоснователен. Изпусканите в момента на проверката димни газове са видимо светли и с нисък интензитет. Не е установено и наличие на неприятни миризми в района около обекта.При пристигането на място е засечен автомобил на РД ПБЗН – Благоевград, който се оттегля от обекта.
3 08.10.2018 Сигнал Река Благоевградска Бистрица, от Ж.П. моста надолу, е замърсена и мирише зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

На 09.10.2018 г. е извършена незабавна съвместна проверка с представител на БД ЗБР. При извършения обход и оглед на цитирания в сигнала участък на реката е установено, че вследствие на запушване от съоръжение на канализационната система (отливен канал на дъждопреливник) в р. Благоевградска Бистрица се заустват отпадъчни води с характерен мирис и цвят на битово-фекални отпадъчни води. Сигналът е основателен и веднага е препратен по компетентост до експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД, гр. Благоевград. С от дружеството уведомяват , че съоръжението е приведено в нормална експлоатационна изправност и работи по предназначение.
4 10.10.2018 г. От автосервиз на ул. "Иван Вазов" в с. Огняново, община Гърмен, се изхвърлят отпадъци в контейнерите и масла в канализацията. зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място на обект „Авторемонтна работилница и магазин за авточасти“ . Не се представят документи за ползване на имота, както и за предаване на генерираните отпадъци При огледа на място е установено наличие на санитарен възел, който е отводнен, но видимо няма следи от омасляване. Отработеното масло се съхранява във варел. В канала на авторемонтната работилница е налична изходна тръба (към момента на проверката затапена). За констатираните нередности на собственика на имота са дадени предписания да представи в РИОСВ - Благоевград документ удостоверяващ ползвателя на обекта - договор за наем, или декларация за ползване, както и да бъде преустановено ползването на изходната тръба на канала, разположен в авторемонтната работилница. С писмо РИОСВ – Благоевград е уведомена за изпълнение на предписанията в срок.
 5  16.10.2018 Сигнал за замърсяване на въздуха от казан за ракия при животински пазар зелен телефон

 Община Сандански

С писмо, изх. № 722/23.10.2018 г. сигналът е изпратен за предприемане на мерки по компетентност до Об.А - гр. Сандански.
6 17.10.2018 Сигнал От комина на дървопреработвателно предприятие, вляво от АМ Струма, от Дупница в посока Благоевград, се изпуска черен дим. зелен телефон РИОСВ - Благоевград

Обектът, визиран в сигнала, се експлоатира от „Ламкор-2“ ООД, с предмет на дейност производство на фурнири и ламели. За захранване с топлоносител на 2 бр. парилни камери и за слепване на фурнира се експлоатират 2 бр. котли с топлинна мощност по 450 кW, които не подлежат на контрол чрез измервания, съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). На   дружеството е извършена последваща проверка за изпълнение на дадени по-рано предписания. При проверката е установено, че е преустановено изгарянето в котлите на мокри сърцевини от широколистна дървесина, оставащи след разлистването на фурнира. Същите се съхраняват, с цел последваща обработка (за производство на пелети).

7 18.10.2018 От свинарник на левия бряг на река Благоевградска Бистрица, срещу ЗИЕНТО, се изпускат замърсени отпадъчни води зелен телефон РИОСВ - Благоевград БДЗБР ОДБХ - Благоевград На 23.10.2018 г., съвместно с представители на БД ЗБР и ОДБХ - гр. Благоевград, е направен оглед на района, при който е установено, че сигналът е основателен. Към момента на проверката в р. Благоевградска Бистрица се заустват отпадъчни води, формирани от измиване на помещения за отглеждане на едри преживни животни и свине. Идентифицирани са два обекта, които съвместно ползват една обща тръба за отвеждане на отпадъчните води до реката. И на двата обекта има изградени кладенци, като водовземането от подземни води, както и заустването на отпадъчни води се осъществява без необходимото за това основание. Във връзка с констатираните нарушения на Закона за водите ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. Животновъдните обекти са вписани в ИС на БАБХ, но не отговарят на изисквания съгласно разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.
8 23.10.2018 Сигнал за неправомерно държане на диви животни по потя за м. "Попина лъка", община Сандански зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

Обект на сигнала се явява "Експозиционен център за животни", разположен в парк "Свети Врач" , гр. Сандански, стопанисван от Община Сандански, в който се отглеждат шест екземпляра от вида Елен лопатар, един екземпляр от вида Благороден елен и два екземпляра от вида Муфлон. Отглежданите видове животни не са защитени по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните, Община Сандански в качеството си на собственик на отглежданите животни в в "Експозиционен център за животни", е регистрирала същите в РИОСВ - Благоевград. Няма правно основание за административна намеса по сигнала от страна на РИОСВ - Благоевград.
9 24.10.2018 г. Сигнал относно изгаряне на отпадъци - парцали с цел отопление в къщи, намиращи се в село Генерал Тодоров, община Петрич електронна поща Община Петрич С писмо жалбата е изпратена до кмета на Община Петрич за предприемане на мерки по компетентност.
10 29.10.2018 г. Сигнал относно дейността на обект, извършващ автобояджийски и тенекеджийски услуги в гр. Благоевград, бул. "Св. Димитър Солунски" №17 електронна поща Община Благоевград Жалбата е изпратена до кмета на Община Благоевград за предприемане на мерки по компетентност, включително и за законността на обекта по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ). РИОСВ - Благоевград ще извърши проверка на обекта по компетентност в случай, че същия отговаря на изискванията на ЗУТ. За резултатите от предприетите действия от страна на Община Благоевград, РИОСВ - Благоевград и жалбоподателят трябва да бъдат уведомени писмено в законоустановения срок.