Съдържание

Посетители

В момента има 483  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец август 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 03.08.2020 Сигнал за намерени голям брой живи и мъртви сухоземни костенурки в бетонова шахта в покрайнините на гр. Сандански електронна  поща

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място, при която е локализирано мястото с бетонова шахта в покрайнините на гр. Сандански в посока с. Поленица. По време на проверката, не са установени екземпляри сухоземни костенурки в бетоновата шахта и извън нея.Изпратено е нарочно писмо до кмета на община Сандански за установяване собствениците на поземлени имоти в района, с цел запознаване на същите, със забраните в Закона за биологичното разнообразие, отнасящи се до улавяне, задържане и всякакви
2  04.08.2020 Сигнал за злоупотреба с животни в зоологическа градина в гр. Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

Община Благоевград

При извършената проверка на място на 17.08.2020 г. относно изпълнение на условия от издаден от МОСВ Лиценз № 23 от 25.06.2016 г. на Зоопарк-Благоевград, не са констатирани съществени отклонения. Обърнато е внимание на поставените въпроси в сигнала за условията, при които се отглеждат лъвовете. Изпратен е отговор до подателя на сигнала.
3 05.08.2020 Сигнал за изкопни работи в р. Канина, курорт Огняново, общ. Гърмен зелен телефон Община Гърмен Сигналът е изпратен по компетентност на община Гърмен, чрез телефон за сигнали.
4 21.08.2020 Постъпил сигнал по електронна поща за нередности при изпълнение на проект в участък от река Микренска, общ. Струмяни зелен телефон РИОСВ - Благоевград, БДЗБР Извършена съвместна проверка с БД ЗБР Благоевград и представител на община Струмяни. Не са констатирани нарушения. Изпълнява се проект от община Струмяни за -"Повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска на територията на с. Микрево, общ. Струмяни, чрез иновативни методи за управление на водите /геоклетки/. За резултатите от проверката, писмено е уведомен подателя на сигнала.
5 21.08.2020 Постъпил сигнал по "зелен телефон" от БД ЗБР Благоевград, за заустване на непречистени отпадъчни води в р. Струма от производствената база на "Грома холд" ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевград зелен телефон РИОСВ - Благоевград, БДЗБР Извършена проверка на място веднага след получаване на сигнала с представители на БД ЗБР Благоевград. Установено е, че ТМСИ не работи, няма заустване на отпадъчни води в р. Струма. Дадено предписание за почистване на утаителя. Дадено е предписание веднага да се почисти утаителя и да се уведомят РИОСВ и БД.
Извършен е последващ контрол от РИОСВ – Благоевград за изпълнение на даденото предписание. Констатирано е изпълнение но предписанието. От РЛ- Благоевград е взета проба за извършване на изпитване на заустваните отпадъчни води на изход утаителя на ТМСИ и асфалтова база на „Грома холд“ ЕООД.
6 28.08.2020 Сигнал за замърсяване на участък от р. Градевска /кв. Ораново, гр. Симитли/ с животински отпадъци - пилета електронна поща Община Симитли, БАБХ Сигналът е препратен по компетентност до кмета на Симитли и директора на Областна дирекция по безопасност на храните -Благоевград /не попада в обхвата на Закона за управление на отпадъците/.