Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец ноември 2010 г.

 

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 28.10.2010 година зелен телефон Продържаващо замърсяване на земеделски имоти с отпадъчни води от канализационен клон в с. Струмяни. РИОСВ-Благоевград

На 11.11.2010 г. е извършена проверка на място на съвместно с представител на община Струмяни. Въпреки предприетите временни решения от страна на общината, при запушване на канала има преливане на отпадъчни води в имота. Дадено е предписание да се осигури защита, като за предприетите мерки община Струмяни трябва да уведоми РИОСВ.

2 03.11.2010 електронна поща Незаконна сеч край гр. Разлог в м. "Църнако" РДГ - Благоевград

Сигналът е препратен по компетентност. Получен е отговор след извършена проверка от РДГ-Благоевград в присъствието на горски надзирател на охранителния участък. В района се извършват системни нарушения като за 2010 г. са съставени 32 акта, задържани са 15 м3 дървесина, 7 бр. конски каруци и един микробус. Сигнализирана е  Районна прокуратура Разлог.

3 16.11.2010 зелен телефон Разлив на масло от разкоплектоване на автомобил в ж.к. Еленово, Благоевград РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавна проверка.  Сигналът е основателен. На посочения адрес се извършва разкомплектоване на излезли от употреба МПС. Дадено е предписание за преустановяване на дейността и предаване на автомобила на лица, имащи разрешение за извършване на дейности с отпадъци. Предписанието е изпълнено.

4 16.11.2010 зелен телефон Незаконна морга в района на с. Мусомище на фирма "Чочо"ЕООД РИОСВ-Благоевград

Извършена е незабавно проверка на място. На площадката има 1 бр. автомобил със свалени части. В близост до площадката има още 12 бр. автомобили. Дадено е предписание да не се допуска разкомплектоване на ИУМПС и да се представят документи, удостоверяващи предаването на купето на лице, притежаващо лиценз за търговска дейност с отпадъци и/или документ удостоверяващ закупуването на купето от Италия. Предписанието е изпълнено.

5 18.11.2010 електронна поща Замърсяване на р. Черна Места РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на обект "Млекопреработвателно предприятие", с. Черна Места, община Якоруда собственост на "Меандър"ООД - гр. София. Производствените отпадъчни води от мандрата се заустват в р. Дрещенец, ляв приток на р. Черна Места след пречистване в локално пречиствателно съоръжение – двукамерна шахта. Дружеството има издадено Разрешително за заустване, извършва собствен мониторинг като резултатите показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения. При проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води. Дружеството е изпълнило даденото при проверката предписание и е предприело мерки за коригиране стойностите на рН в заустваните отпадъчни води.