Съдържание

Посетители

В момента има 471  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. февруари 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. февруари 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец февруари 2022 г. са извършени общо 77 бр. проверки на 60 бр. обекта. Съставени са 3 АУАН. Няма издадени НП.
През месеца са извършени общо 13 бр. извънредни проверки, в това число:
- 6 бр. по жалби и сигнали;
- 3 бр. последващи проверки;
- 3 бр. по писма от МОСВ;
- 1 бр. съвместно с РДГ.

Акценти от извършената месечна контролна и административно наказателна дейност:

Tекущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки по жалби и сигнали.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществената контролна дейност:

  • Извършени са две проверки за последващ контрол по изпълнение на предписания, дадени за почистване на замърсявания с части от ИУМПС в близост до площадка за третиране на отпадъци и налични такива отпадъци в частен имот. При проверката е констатирано, че предписанията са изпълнени.
  • Извършена е една документална проверка, във връзка с постъпила информация от Дирекция „НКЦ“ към МОСВ, относно неспазване изискванията на чл. 22, ал. 4 от Наредба №1 от „Мултитруп“ ООД за предоставяне на информация в РИОСВ-Благоевград за получени отпадъци на площадката на дружеството, предмет на трансграничен превоз на отпадъци. До дружеството е изпратена покана за съставяне на акт.
  • Извършена е една проверка по сигнал за наличие на черен дим от изгаряне на отпадъци. При проверката е констатирано, че сигналът е неоснователен.
  • Извършена е една проверка по сигнал на автосервиз за нерегламентирано изхвърляне на гуми. Дадени са 2 бр. предписания.

През м. февруари са издадени: 2 бр. откази за издаване на разрешителни, 9 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци, 1 бр. регистрационен документ е прекратен и 1 бр. отказ за издаване на регистрационен документ.

Акцент на контролна дейност по компонент „Води“ е емисионен контрол на отпадъчни води на обектите, включени в Списъка съгласно Заповед №РД-1093/09.12.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Във връзка с постъпил сигнал за замърсяване на водите на р. Струма чрез Бучинско дере, в изпълнение на Заповед №РД-651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и водите за координация между РИОСВ и БД за извършване на проверки във връзка с регистрирани жалби и сигнали за замърсяване на воден обект, незабавно на 11.02.2022 г. е извършена съвместна проверка с представители на БД „ЗБР“ и РЛ – Благоевград, за която е съставен КП №10-11/11.02.2022 г. по описа на РИОСВ – Благоевград. Сигналът е основателен. При направения обход в цитирания район е установено, че посредством аварийния кран към ретензионния басейн се заустват инфилтратни отпадъчни води, които не преминават през Пречиствателната станция за инфилтратни води (ПСИВ). Заустващият колектор на изход от обект „РСУО регион Благоевград“, който е изграден за отвеждане отпадъчните води до водоприемника р. Струма е с компрометирана проводимост (затлачен) и от РШ непречистените отпадъчни води се изливат свободно, смесват се с повърхностните води, които провежда Бучинското дере и се заустват в р. Струма. От РЛ-Благоевград е взета проба от изливащите се от шахтата отпадъчни води за изпитване. За привеждане на обекта в съответствие, с цитирания КП са дадени 2 бр. предписания, като е извършен последващ контрол и с КП №11-11/15.02.2022 г. е установено, че изпускането на непречистени отпадъчни води е преустановено. Предприети са съответните мерки за пломбиране на аварийната връзка към ПСИВ, от която може да се осъществява заустване в повърхностни води.
За констатираното нарушение на Община Благоевград е съставен АУАН.

През месец Януари 2022 г. са съставени 3 броя АУАН, както следва:

1. АУАН №02-22/01.02.2022 г. срещу В.А.П., за нарушение на разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, изразяващо се в превръщане на ливади, представляващи имот с идентификатор 47247.24.24, област Благоевград, община Петрич, с. Марино поле, м. ЛИВАДИТЕ, област Благоевград, и имот с идентификатор 47247.24.37, област Благоевград, община Петрич, с. Марино поле, м. „Ливадите“, област Благоевград, в обработваеми земи в нарушение на забраната за залесяване на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения по т. 6.2. от Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.) за обявяване на Защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици (обн. ДВ. бр. 28/2010 г.).

2. АУАН №01-25/18.02.2022 г. на „Пачка метал“ ЕООД – гр. Петрич, за извършване на дейност с отпадъци без наличие на документ по чл. 35 от ЗУО.

3. АУАН №1-11/28.02.2022 г. на Община Благоевград за нарушение за чл. 200, ал. 1, т. 43 във връзка с чл. 126, ал. 1 от Закона за водите.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. Януари 2022 г. няма издадени наказателни постановления.
Със заповед на директора на РИОСВ – Благоевград е намалена текуща месечна санкции по реда на чл. 69 от ЗООС както следва:

- Със Заповед №С-01-06-1/02.072.2022 г. на „Булгартрансгаз” ЕАД, Компресорна станция „Петрич“, с. Рупите, общ. Петрич, е намалена текуща месечна санкция (от 554,00 лв. на 534,00 лв.), считано от 12.01.2022 г., поради измерени нови стойности по показател „въглероден оксид“ от два броя изпускащи устройства (К1 и К2) към ГТКА №1 и ГТКА №2, находящи се на площадката на КС „Петрич“.