Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Месечни отчети

Месечен отчет за м. юли 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м. юли 2022 година

 

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност.

През месец юли 2022 г. са извършени общо 68 бр. проверки на 47 бр. обекта. Съставени са 2 бр. АУАН. Издадено е едно НП на стойност 2000 лв. Сключени са 2 бр. споразумения с нарушители на стойност 1400 лв.
През месеца са извършени общо 17 бр. извънредни проверки, в това число:
- 4 бр. по документи, вкл. и за правно действие на актове;
- 3 бр. за санкции;
- 2 бр. по жалби и сигнали;
- 1 бр. последващи проверки;
- 1 бр. по искане на прокуратурата;
- 6 бр. други.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

Текущ контрол:
- Изпълнение на годишния план за контролна дейност.
- Проверки по спазване на режимите в защитените територии.
- Проверки за правно действие на актовете, издадени по реда на Глава VІ от ЗООС.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда от осъществената контролна дейност:

• На 08.07.2022 г. на зелен телефон на РИОСВ - Благоевград е постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух с дървесни частици (трици) от цех за производство на пелети, собственост на „Пирин пеллет“ ЕООД, находящ се в гр. Разлог. В същия ден е извършена проверка от служители на Община Разлог, при която е установено, че инсталацията за производство на пелети не работи, поради настъпила авария в пречиствателните съоръжения (група циклони), към изпускащо устройство К1 след барабанна ротационна сушилня с директен контакт. След отстраняване на аварията в пречиствателното съоръжение на 09.07.2022 г. инсталацията е възобновила дейността по производство на пелети. За настъпилата авария в пречиствателното съоръжение, както и за възобновяване на дейността на инсталацията, „Пирин пеллет“ ЕООД е уведомила писмено РИОСВ – Благоевград. На 12.07.2022 г. е извършена проверка на място в присъствието на подателя на сигнала и служители на Община Разлог. При проверката е установено, че инсталацията за производство на пелети работи. Газовете от изпускащо устройство К1 след барабанна ротационна сушилня с директен контакт са видимо светли, не се наблюдава замърсяване с дървесни частици на площадката на дружеството, както и по паркираните автомобили пред цеха за пелети. На 30.05.2022 г. са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от двете изпускащи устройства на инсталацията. От представените Протоколи от изпитване на ЦЛ – София - 01 към ИАОС – София, е установено превишение на нормата за допустими емисии по показател прахообразни вещества, съгл. чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Наредба №1/2005 т. (обн. ДВ бр. 64/2005 г.) от изпускащо устройство К1 след барабанна ротационна сушилня с директен контакт. За констатираното превишение, РИОСВ – Благоевград е предприела действия за налагане на текуща месечна санкция по реда на чл. 69 от ЗООС. На дружеството е дадено предписание за предприемане на действия за допълнително пречистване на прахо-газовата емисия от изпускащо устройство К1 след барабанна ротационна сушилня с директен контакт, с които да се постигне нормата за допустими емисии по показател
• На 05.07.2022 г. е извършена проверка на „Екорепласт“ ЕООД, обект в с. Капатово, общ. Петрич. Установено е наличие на отпадъци, надхвърлящи количествата, посочени в отчетните регистри. Дадено е предписание за вписване на наличните на площадката количества отпадъци в отчетните книги и предаването им на лица, притежаващи документи по ЗУО.
• Извършени са 2 броя проверки на Регионални депа за неопасни отпадъци на общините Разлог и Петрич. При проверките е дадено предписание на РДНО-Петрич за запръстяване на участъци в клетка № 4.
• Извършена проверка по постановление на Района прокуратура - Благоевград за трансграничен превоз на отпадъци.
• Извършени са 3 броя проверки за нерегламентирани замърсявания на общините Гърмен, Разлог и Гоце Делчев. Констатирани са замърсени терени в община Гърмен, за почистването на които е дадено предписание.
През месец юли са издадени решения за 18 бр. регистрационни документи, 2 бр. за дейности с отпадъци и 16 бр. за транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци. Издадено е и едно решение за прекратяване на регистрационен документ.

През месец юли, 2022 г. са съставени 2 броя АУАН както следва:

1. АУАН №09-03/01.07.2022 г. на Д. П. Б., кмет на Община Петрич за нарушена законова разпоредба на чл. 151, ал. 2, във връзка с чл. 19 ал. 3 т. 15 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
2. АУАН №6-11/29.07.2022 г. на „Бистрица“ ООД, гр. Благоевград за нарушена законова разпоредба на чл. 200, ал. 1, т. 6 от Закона за водите. На изход от обект ТМСИ „Кочериново“ в р. Струма е установено заустване на отпадъчни води в отклонение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО), определени в Разрешително за заустване №43120018/05.06.2008 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-127/11.09.2013 г., изменено с Решение №ПО-01-49/28.04.2016 г., изменено с Решение №ПО-01-22/01.03.2018 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-12/01.02.2019 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

През месец юли, 2022 г. са сключени 2 броя споразумения по чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН, както следва:

1. Споразумение №1-06-11/25.07.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №1-06/2022 г. между наказващия орган и „КЕН СЪПЛАЙ“ ООД, гр. Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 34и, ал. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева.
2. Споразумение №2-06-12/25.07.2022 г. за приключване на административнонаказателното производство по АУАН №2-06/2022 г. между наказващия орган и „РИЛАНА“ ЕАД, гр. Благоевград, образувано за осъществен състав на чл. 34и, ал. 17 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, с което е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева.
Резолюция по 54 от ЗАНН:
1. Резолюция вх. №Z-211/07.07.2022 г., с която на основание чл. 54, ал. 9 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗАНН е прекратено АНП, образувано с АУАН №03-03/28.01.2022 г. срещу „Бистрица“ ООД, гр. Благоевград, поради липса на безспорни доказателства за осъществен състав на административно нарушение от страна на дружеството.

НП, санкции по чл. 69 от ЗООС и ПАМ

През м. юли, 2022 г. е издадено едно наказателно постановление, както следва:
ЗУО:
1. НП №3-14/25.07.2022 г. – „Евродоор“ ООД, с. Рупите, общ. Петрич, за това че е изхвърлило неопасни отпадъци на неразрешени за това места, в нарушение на забраната, установена в чл. 29, ал. 2 от ЗУО, за което нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева по ЗУО.

През м. юли, 2022 г. няма наложени санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.

Със Заповед №С-01-06-1/04.07.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград е отменена наложената с НП №С-01-06/25.10.2021 г. в размер на 46,00 лв./месец текуща месечна санкция на „Перунстрой 2006“ ООД, гр. Кресна, поради установено прекратяване на замърсяването на атмосферния въздух с прахообразни вещества над допустимите норми, изпускани след барабанна сушилня с директен контакт към инсталацията за производство.

През м. юли, 2022 г. няма наложени ПАМ.