Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив месечни отчети

Месечен отчет за м.януари - м.февруари 2016 г.

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД за м.януари - м. февруари 2016 година

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ - Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
22 38 7 2 0 1 500 0 0 4861,77 лв., от които 4361,77 лв. от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ Благоевград ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
проверени обекти извършени проверки съставени актове актове за неизпълнение на дадени предписания отменени актове с резолюция издадени наказателни постановления наложени санкции с НП по чл. 69 от ЗООС събрани суми от наложени санкции* ПАМ
брой брой общ брой брой брой брой сума брой сума лв. брой
58 76 3 0 1 6 12500 0 0 6482,39 лв., от които 2282,39 лв от санкции по чл. 69 от ЗООС 0

 

1. Най-важен акцент от извършената месечна контролна и административно – наказателна дейност:

 • изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ
 • проверки по постъпили жалби и сигнали

2. Най-важни резултати от извършената контролна дейност.

За периода януари-февруари 2016 г. са извършени общо 114 бр. проверки на 80 бр. обекта, съставени са 10 бр. АУАН и са издадени 7 бр. НП в размер на 13000 лв., в т.ч.:

 • януари 2016 г. са извършени 38 бр. проверки на 22 бр. обекта, съставени са 7 бр. АУАН и е издадено 1 бр. НП в размер на 500 лв.
 • февруари 2016 г. са извършени 76 бр. проверки на 58 бр. обекта, съставени са 3 бр. АУАН и са издадени 6 бр. НП в размер на 12500 лв.

За периода са извършени общо 22 бр. извънредни проверки, в това число:

 • 5 бр. за изпълнение на предписания
 • 10 бр. по жалби и сигнали
 • 4 бр. във връзка с промяна, или налагане на санкции по чл. 69 от ЗООС
 • 1 бр. по писмо на ИАОС
 • 1 бр. във връзка с изменение на документ по ЗУО
 • 1 бр. нов обект, извън плана за контролна дейност през 2015 г.

През м. януари и февруари 2016 г. са извършени общо 9 бр. проверки по постъпили жалби и сигнали, по-важните от които са:

 • Проверка на „Рубин - 08“ ООД, гр. Благоевград, във връзка с постъпили жалби за замърсяване на атмосферния въздух от дейността на пароелектрическа централа – инсталация за изгаряне на биомаса (слънчогледови люспи). При проверката на са проведени контролни измервания на емисите, изпускани в атмосферния въздух от обекта.
 • Проверка на „Пирин пеллет“ ЕООД, гр. Разлог с провеждане на контролни измервания на емисите, изпускани в атмосферния въздух от цех за производство на пелети, гр. Разлог. Проверката е по повод публикация на вестник „Струма“ от 04.02.2016 г., за денонощно замърсяване на въздуха в гр. Разлог от дейността на цех за производство на пелети.
 • Проверка на „Станд ойл“ ЕООД, гр. Сандански по постъпила жалба в МОСВ с вх. № Ж-25/05.02.2016 г., относно обект „Бензиностанция и автомивка“, находящ се в района на мотел „Мамин Кольо“, землище на гр. Сандански. Установено е, че с инвестиционното предложение за „Изграждане на автомивка“, управителят на дружеството е уведомил РИОСВ - Благоевград. С цитираното уведомление е предвидено отпадъчните води от автомивката да се пречистват в локално пречиствателно съоръжение и се събират в съществуваща изгребна яма. Изгребната (септична) яма е разположена в съседен имот, до който няма достъп. Изграденото локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител е предвидено да пречиства дъждовни замърсени води от площадката на бензиностанцията, като след секцията за улавяне на масла има преливна тръба към бетонова шахта и заустващ тръбопровод до р. Речичка. Към момента на проверката автомивката работи. Отпадъчните води, които се формират от дейността по измиване преминават по бетонов канал, постъпват в шахтата и се заустват в р. Речичка, без да преминават през пречиствателното съоръжение. Не е установен източника на водоснабдяване за нуждите на автомивката. За заустването на отпадъчни води в р. Речичка дружеството не притежава разрешително за заустване на отпадъчни води, издадено по реда и при условията на Закона за водите. Промяната в схемата на заустване на отпадъчните води се явява изменение на инвестиционното предложение на „Станд ойл“ ЕООД за „Изграждане на автомивка“, за което РИОСВ – Благоевград не е уведомена. За констатираните несъответствия с екологичното законодателство на управителя на дружеството, ползвател на обекта е дадено предписание да уведоми РИОСВ – Благоевград за изменение на инвестиционното предложение във връзка с промяната в схемата на заустване и да се преустанови дейността по измиване на автомобили до произнасяне на компетентния орган. На бензиностанцията се съхранява и се извършва продажба на дизелово гориво и бензин А 95 Н. Бензиностанцията е приведена в съответствие с етап І на улавяне на бензиновите пари (УБП), монтирана е херметична свързваща система, осигуряваща връщането на бензиновите пари при пълнене на подземния резервоар от подвижната автоцистерна. В срок до 31.12.2016 г. е необходимо бензиностанцията да бъде оборудвана със система, съответстваща на етап ІІ на УБП, включваща връщането на бензиновите пари от резервоарите на МПС по време на зареждането им с гориво към подземният резервоар за съхранение на бензин А 95 Н.

Предприети административнонаказателни мерки:

През месец януари и февруари 2016 г. са съставени 10 бр. АУАН:
Отпадъци:

 1. АУАН № 1-14/18.01.2016 г. – Мустафа Мехмедалиев Пашов, с. Абланица, общ. Хаджидимово, чл. 156, ал. 1 във връзка с чл. 113, ал. 3 на ЗУО – неизпълнено предписание;
 2. АУАН № 2-14/18.01.2016 г. – „ИПС“ ООД, гр. Благоевград, чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО, във връзка с чл. 10 от Наредба №1 – неводене на отчетност.

Въздух/шум:

 1. АУАН №01-06/25.01.2015 г. на „Пеллегуд“ ООД, с. Крупник, общ. Симитли, експлоатиращ инсталация за производство на пелети, за нарушение на чл. 35, т. 2, във връзка с чл. 28, ал. 2 от ЗЗШОС, относно неизпълнение на предписание за обезшумяване на дробилката за дървесина, чрез изграждане на помещение с шумоизолационен материал.

Биоразнообразие:

 1. АУАН №1-17/22.01.2016 г. на Пламен Юлиянов Ханьов за нарушение на чл. 100 във връзка с чл. 70, т. 1 от ЗБР, във връзка с чл. 8, §1 от Регламент (ЕО) № 338/97 – превоз на 3 бр. гравирани слонски бивни.

Закон за опазване на околната среда:

 1. АУАН № 1-24/07.01.2016 г. – Росен Александров Мавров, гр. Дупница, чл. 149, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002 г.) – неоказване на съдействие за извършване на проверка;
 2. АУАН №1-07/11.01.2016 г. на „Агромах“ЕООД, гр. Благоевград за нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС - неизпълнение на условие в Решение по ОВОС
 3. АУАН №2-07/08.02.2016 г. на „Рубин 08“ООД, гр. Благоевград за нарушение на чл. 166, т. 2 от ЗООС - неизпълнение на условие в Решение по ОВОС
 4. АУАН № 01-02/25.01.2016 г. на Община Гоце Делчев в качеството и на оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, за неизпълнение на условия в Комплексно разрешително № 353-Н1/2012 г. ( чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда).
 5. АУАН № 1-25/19.02.2016 г. – Евгени Митков Десподов, гр. Благоевград, чл. 149, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002 г.) – неоказване на съдействие за извършване на проверка;
 6. АУАН № 5395а-1/08.02.2016 г. по описа на ГПУ – Гоце Делчев, препратен до РИОСВ – Благоевград, на Събин Рашков Кърщалиев, гр. Пещера за установен незаконен трансграничен превоз на отпадъци на ГКПП – Илинден.

През месец януари и месец февруари 2016 г. са издадени 7 бр. НП на стойност 13000 лв., както следва:
Отпадъци:

 1. НП № 9-24/04.02.2016 г. – „МЕАНДЪР“ ООД, гр. София, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. по ЗУО.
 2. НП № 7-14/12.02.2016 г. – „МОТО МАНИ“ ООД, с. Огняново, общ. Гърмен, за неводене на отчетност на отпадъците по реда на ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв.
 3. НП № 6-14/12.02.2016 г. – ЕТ „ЖОРО КОМОЛСКИ“ ООД, гр. Симитли, за извършване на дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС без да притежава издадено разрешение по ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 7 000 лв. по ЗУО.
 4. НП № 6-25/29.02.2016 г. – Христо Живков Джевизов, гр. Петрич, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без издаден регистрационен документ по ЗУО, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. по ЗУО.
 5. НП № 7-25/29.02.2016 г. – Венцислав Ташев Ангушев, гр. Петрич, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без издаден регистрационен документ по ЗУО, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
 6. НП № 8-25/29.02.2016 г. – Румен Емилов Методиев, гр. Петрич, за извършване на дейност по събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без издаден регистрационен документ по ЗУО, е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лв. по Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Води:

 1. НП № 5-11/26.01.2016 г. – ЕТ "Векир – Радка Бележкова", с. Годлево, общ. Разлог, за неизвършване на собствен мониторинг на зауствани в р. Радоновец от дейността на ЕТ отпадъчни води, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. по Закона за водите.

През периода с резолюция на директора на РИОСВ – Благоевград е прекратено производството по 1 бр. АУАН.

 1. Резолюция за прекратяване на основание чл. 131 от ЗУО на административно-наказателното производство по УРИ № 5395а-1/08.02.2016 г. по описа на ГПУ – Гоце Делчев, с оглед наличие на данни за престъпление по чл. 353г, ал. 2 от НК, като материалите по преписката са изпратени до РП – гр. Гоце Делчев.