Съдържание

Посетители

В момента има 480  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

С П И С Ъ К

на допуснатите кандидати за длъжността:
Младши експерт в дирекция “Превантивна дейност”, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“

 

Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл.20, ал.5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, Конкурсната комисия, определена със Заповед № 478/28.11.2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елена Данчева Вакадинова
2. Лъчезар Кирилов Атанасов
3. Методийка Симеонова Ангелова
4. Надя Димитрова Миленкова
5. Петър Николаев Табаков

Допуснатите кандидати трябва да се явят за решаване на тест, който ще се проведе на 15.12.2023 г. (петък) от 11:00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, ет. 1, като носят документ за самоличност.

ІІ. Системата за определяне на резултатите от теста

1. Съгласно чл. 34, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавния служител, конкурсната комисия взе решение за методика/система за определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидат се счита за успешно издържал теста, както следва:

Изготвят се три варианта на тест, като всеки вариант включва по 20 затворени въпроса с един верен отговор, като всеки верен отговор носи по 5 точки. Максималният брой точки от теста е 100, което съответства на оценка „5“. Минималният резултат, при който кандидатът ще се счита за успешно издължал теста е 15 верни отговора, т.е. 75 точки, съответстващи на оценка „3,75“. Коефициентът, с който ще бъдат умножени оценките от резултата на теста е 4.

Продължителността на провеждане на теста ще бъде 60 минути, от момента на получаването му.

До участие в интервю ще бъдат допуснати кандидатите, получили не по-малко от 80 точки или оценка равна или по-голяма от „4“.

2. Резултатите от теста ще бъдат обявени на 18.12.2023 г (понеделник)., в сградата на РИОСВ – Благоевград, ул. “Свобода” 1, ет. 1, „Информационно табло" и на интернет страницата на РИОСВ-Благоевград: https://riosvbl.org.

3. Успешно издържалите теста кандидати трябва да се явят на интервю на 19.12.2023 г.(вторник) от 11:00 ч., в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, ет. 1. Същите следва да представят документ за самоличност.

На кандидатите ще бъдат задавани еднакви въпроси от комисията, които имат за цел да установят в каква степен кандидатът притежава необходимите професионални знания и умения за изпълнение на длъжността.

Определените компетентности, по които ще се задават въпросите, са:

1. Ориентация към резултати
2. Работа в екип
3. Комуникативна компетентност
4. Фокус към клиента (вътрешен/външен)
5. Професионална компетентност
6. Дигитална компетентност

При провеждане на интервюто, всеки член на конкурсната комисия преценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала за съответните критерии и попълва формуляр за преценка на кандидатите от интервюто.
Максималният резултат, който може да получи всеки от кандидатите е средна оценка „5“, която се получава като средно аритметично от оценките, дадени от членовете на комисията. Комисията определя оценка „4“ като минимален общ резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто.
Крайната оценка от интервюто се умножава с коефициент на тежест 5 при определяне на окончателен резултат от интервюто.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите от теста и интервюто, умножени с определените коефициенти.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовката за теста:

1. Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
2. Закон за администрацията
3. Закон за административните нарушения и наказания
4. Закон за биологичното разнообразие
5. Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения;
6. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
7. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
8. Закон за опазване на околната среда
9. Закон за държавния служител
10. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

ІІІ. Не се допускат до конкурс следните кандидати:

1. Ивета Станкова Василкьова – Маркова – Областта на висшето образование и професионалното направление, в които попада придобитата специалност, не отговарят на изискванията съгласно обявата

Председател на конкурсната комисия: /п/
Ангел Георгиев