Съдържание

Посетители

В момента има 403  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

ПРОТОКОЛ № 4/18.11.2023г.

от провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция от провеждането на конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ при Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград, от заседание на комисията, назначена със Заповед №478/28.11.2023 г. на Директора на РИОСВ-Благоевград.

 

 

Резултати от проведения тест:
Кандидати издържали тест и допуснати до интервю, което ще се състои на 19.12.2023г., от 11:00 часа в сградата на РИОСВ – Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, ет. 1:

 

№ по ред Кандидат Брой верни отговори Брой получени точки Оценка
1. Елена Вакадинова 19 95 4,75

 

Кандидати недопуснати до интервю:

 

№ по ред Кандидат Брой верни отговори Брой получени точки Оценка
1. Лъчезар Атанасов 8 40 2
2 Методийка Ангелова 14 70 3,50
3 Надя Миленкова 13 65 3,25

Кандидати, неявили се за решаване на тест:
1. Петър Табаков

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Ангел Георгиев – директор дирекция ПД