Съдържание

Посетители

В момента има 420  гости и няма потребители и в сайта

Конкурси

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

ПРОТОКОЛ № 6/19.12.2023 г.

от проведен конкурс за длъжността Младши експерт в дирекция „Превантивна дейност“, направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони и специализирани регистри“ при Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград, от заседание на комисията, назначена със Заповед №478/28.11.2023 г. на Директора на РИОСВ-Благоевград.


 

 

СПИСЪК
С ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“, НАПРАВЛЕНИЕ „БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РЕГИСТРИ“

 

Име, презиме и

фамилия на кандидата

Резултат от начина

по чл. 33

Коефициент

Резултат от

интервюто

Коефициент

Окончателен

резултат

Елена Вакадинова 4,75 4 4,16 5 39.80

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и въз основа на резултатите от проведения конкурс, комисията класира следните кандидати:

1. Първо място: Елена Вакадинова - 39.80 точки.
2. Второ място: няма класирани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Ангел Георгиев – директор дирекция ПД