Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 39 ал. 5 от Наредбата за ОС

Съобщение №1 по чл.39, ал.5 от Наредбата за ОС

Инвестиционно предложение: „Добив на индустриални минерали - риолити, суровина за стъкларската и керамичната промишленост от находище „Балабаница“ в землището на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда открит кариерен добив и преработка на индустриални материали – риолити, суровина за стъкларската и керамичната промишленост от участък „Балабаница“ в землището на с. Горна Брезница. Дружеството е сключило с Министерството на икономиката и енергетиката Договор за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства в площ „Кресна“, разположена в землищата на с. Горна Брезница и гр. Кресна. Концесионната площ е 230 дка, описана с координатни точки от №1 до №13, съгласно приложен координатен регистър на крайните гранични точки на контура. Предвижда се добивът да се извършва чрез вривно-добивни дейности, като трошачния комплекс ще бъде разположен непосредствено до кариерата. На кариерата е предвидено да се извършват следните дейности:
- разкриване и преместване на почвено-делувиален слой на насип:
- пробивно-вривни работи;
- товарене и извозване за натрошаване;
- натрошване и товарен на готов продукт.
За достъп до находището ще ползва съществуващият път до с. Г. Брезница и черен път.
Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 2, буква „а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Заявената площ, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същата попада изцяло в границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
По данни получени в рамките на Националния проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” заявената площ, предмет на инвестиционното предложение попада в границите на четири природни местообитания: 6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Тhero-Brachypodietea, 91МО Балкано-Панонски церово-горунови гори, 91АА *Източни гори от космат дъб и 9560 *Ендемични гори от Juniperus spp., предмет на опазване в защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци”.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002003 “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в горецитираните защитени зони.
Копие от писмото е изпратено до кметовете община Кресна, кметство с. Горна Брезница и директора на БДЗБР.