Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №189/2022

Изх. №682(1)/23.02.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 5 kW върху прилежащ терен в УПИ -1210, кв. 91 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: А. Б.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 682/14.02.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 5 kW върху прилежащ терен в УПИ -1210, кв. 91 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
УПИ -1210, кв. 91 по плана на гр. Кочериново е с площ 643м2 и в същия е изградена двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ 86 м2.
Инвестиционно предложение предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствени нужди с обща инсталирана мощност 5 kW върху прилежащ терен в УПИ -1210, кв. 91 по плана на гр. Кочериново.
Присъединяването ще се извърши към ТП Културен дом Бараково; п/ст (в/ст) ВЕЦ Рила; извод Партизани. Същото следва да се изпълни посредством специална автоматика за включване на фотоволтаичната инсталация, непозволяваща връщане на напрежение към основния източник на електроенергия.
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с изграждане на нови сгради и нова техническа инфраструктура като пътища/улици, газопровод, ВиК мрежи и ел проводи извън имота; не се очаква да бъдат емитирани вредни вещества във въздуха и формиране на отпадъчни води. Генерираните отпадъци по време на строително - монтажните дейности са с малък обем ще бъдат оползотворени на място.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същото попада в границите на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 45/2015 г.) е утвърден План за управление на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002099 “Кочериново” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й, и с плана за управлението.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (урбанизирана територия в границите на защитена зона) и характера (изграждане на фотоволтаична инсталация за собствени нужди върху прилежащ терен в застроен имот) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 “Кочериново”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Кочериново в близост до настоящето ИП, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници с обща инсталирана мощност 5 kW върху прилежащ терен в УПИ -1210, кв. 91 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград