Съдържание

Посетители

В момента има 149  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №654/2022

Изх. №2231(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на дини в поземлен имот с идентификатор 52074.8.2 в местността Студената вода по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Р. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 2231/12.05.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на дини в поземлен имот с идентификатор 52074.8.2 в местността Студената вода по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, както и наличната такава в РИОСВ - Благоевград за Бизнес план по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от директорът на РИОСВ - Благоевград е издадено писмо с изх. № 2622(1)/02.08.2016 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредба за ОС. Съгласно същото в поземлен имот с идентификатор 52074.7.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево се отглеждат оранжерийно земеделски култури (краставици и домати).
Инвестиционното предложение предвижда увеличение на площта земеделското стопанство, чрез отглеждане на дини в поземлен имот с идентификатор 52074.8.2 с начин на трайно ползване „нива“ с площ 1998 м2 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево.
Предвидено е система за надземно капково напояване в поземлен имот с идентификатор 52074.8.2, като ще се ползва вода за напояване от изградената оранжерия в поземлен имот с идентификатор 52074.7.5 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, чрез изграждане на водопроводно отклонение до имота.
Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което същото не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 200 м са разположени границите на защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (отглеждане на дини) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Ново Делчево в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Увеличаване на площта на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на дини в поземлен имот с идентификатор 52074.8.2 в местността Студената вода по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Делчево, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград