Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №656/2022

Изх. №2247(1)/26.05.2022 г.

Уведомление за изготвяне на проект за „Подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „МГП-Р“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2247/13.05.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация проектът на ПУП - ПП е разрешен за изработване с Решение №338/28.05.2021 г. на ОбС Симитли. Същият се инициира с цел осигуряване трасе на транспортен достъп чрез път с трайна настилка до имот с идентификатор 40052.9.49 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник. За осигуряване на транспортния достъп ще бъде променено предназначението на полски път - имот с идентификатор 40052.9.148 и площ 4336 кв. м, общинска публична собственост.
Проектът на ПУП е във връзка с инвестиционното предложение за „Изграждане на мобилна асфалтова база, бетонов център, сондажен кладенец, обслужваща сграда и трафопост в поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност „Ормана“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“, за което е проведена процедура по за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда в рамките, на която е извършена и процедура по оценка на съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, приключила с Решение №БД-26-ПР/2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград.
В тази връзка с проекта на ПУП на този етап не са налични данни, че се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо на разстояние 730 м са разположени границите на защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 41/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (път с трайна настилка за транспортен достъп до асфалтова база и бетонов център) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Крупник, в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 40052.9.49, местност Ормана по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Крупник, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград