Съдържание

Посетители

В момента има 97  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №819/2022

Изх. №2576(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на отливен канал за събиране на повърхностни дъждовни води до р. Санданска Бистрица в имоти с идентификатори 65334.302.6053, 65334.302.6054 65334.302.6059, 65334.302.6055, 65334.302.6061, 65334.301.2619, 65334.301.2620 и 65334.302.6063 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №2576/08.06.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на отливен канал за събиране на повърхностни дъждовни води до р. Санданска Бистрица в имоти с идентификатори 65334.302.6053, 65334.302.6054 65334.302.6059, 65334.302.6055, 65334.302.6061, 65334.301.2619, 65334.301.2620 и 65334.302.6063 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда изграждане на отливен канал за събиране на дъждовни води и нови улични оттоци. Целта е подобряване експлоатационните качества на пътното платно на входа за гр. Сандански в частност подобряване на отводняването му и осигуряване на безопасност на движението. Повърхностните дъждовни води ще бъдат отведени в р. Санданска Бистрица.
Трасето на отливния канал е предвидено да започва от дъждоприемни шахти на входа на гр. Сандански (под паметника на Спартак) - имот с идентификатор 65334.302.6053, преминава през зелена площ в обхвата на поземлен имот с идентификатор 653343026054, пресича улицата, съставляваща поземлен имот с идентификатор 65334.302.6053, преминава в ляво от път Е-79 в посока Кулата през поземлени имоти с идентификатори 65334.302.6059, 65334.302.6055, 65334.302.6061, 65334.301.2619, 65334.301.2620, 65334.302.6063 по КККР на гр. Сандански и завършва в р. Санданска Бистрица.
Отливния канал е предвидено да бъде от РЕ тръби с диаметър 600 мм и дължина 590 м. По дължината на отливния канал е предвидено да бъдат изградени 23 броя ревизионни шахти.
Изкопните работи е предвидено да бъдат извършени механизирано и ръчно. Предполагаемата дълбочина на изкопните работи е около 3 м. При извършването на изкопните работи няма да се използва взрив.
Във връзка с гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/2010 г.), на най-близко геодезично разстояние около 2398 м.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии и др., което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. Във тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на отливен канал за събиране на повърхностни дъждовни води до р. Санданска Бистрица в имоти с идентификатори 65334.302.6053, 65334.302.6054 65334.302.6059, 65334.302.6055, 65334.302.6061, 65334.301.2619, 65334.301.2620 и 65334.302.6063 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград