Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №824/2022

Изх. №2733(1)/24.06.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Преустройство с реконструкция на жилищна сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1001 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: З. П., И. П.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2733/20.06.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Преустройство с реконструкция на жилищна сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1001 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 65334.300.1001 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 288 м2. В същия са изградени жилищна сграда, която е разделена на две отделни еднофамилни жилищни сгради с по два самостоятелни обекта - магазини (сгради с идентификатори 65334.300.1001.1 и 65334.300.1001.2) и допълващо застрояване - навес в северозападния ъгъл на имота (сграда с идентификатор 65334.300.1001.3).
С инвестиционното предложение е предвидено преустройство с реконструкция на жилищна сграда с магазини (сграда с идентификатор 65334.300.1001.2), представляваща двуетажна сграда със застроена площ 76 м2. Със същото са предвидени строително ремонтни дейности, в т.ч: премахване на пристройката в източната част на сградата; обособяване на мазе, санитарен възел, хол и лятна кухня в сутерена; изграждане на външни стъпала към жилищната част на втори; нов покрив на реконструираната част; топлоизолация; подмяна на старата дограма с PVC; захранване от газопреносната система; подмяна на сградните водопроводна и канализационни инсталации и др.
Сградата е захранена с електрически ток и вода, а отпадните води се заустват в канализационната система на гр. Сандански. Транспортният достъп се осъществява по улици, граничещи с имота.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
В тази връзка не намираме основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 2940 е разположена границата на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (преустройство с реконструкция на жилищна сграда с магазини) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Сандански в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “ “Преустройство с реконструкция на жилищна сграда с магазини в поземлен имот с идентификатор 65334.300.1001 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград