Съдържание

Посетители

В момента има 467  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение №1112/2013 г.

Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) за обединяване на УПИ V, УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 276 по плана на гр. Гоце Делчев в нов УПИ VІІ-3218, 5242 от кв. 279, предназначен за „Дом за стари хора", община Гоце Делчев, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4680(1) от 14.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) за обединяване на УПИ V, УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 276 по плана на гр. Гоце Делчев в нов УПИ VІІ-3218, 5242 от кв. 279, предназначен за „Дом за стари хора", община Гоце Делчев, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПУП-ПРЗ по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал.1 от ЗООС, както и в позиция 9.1 „Подробни устройствени планове-планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии" на Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като съобразено с изискванията на Наредбата за ЕО могат да бъдат:
• предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО:
- когато очертават рамката на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и Приложение № 2 от ЗООС (чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО).
- когато не очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, за които се предполага, че ще имат значителна въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането им(чл. 2, ал. 2, т. 4 от Наредбата за ЕО).
• предмет на задължителна ЕО – когато има вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху защитените зони от мрежата „Натура 2000" съгласно решение по чл. 20 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (чл. 2, ал.1, т. 2 от Наредбата за ЕО).
Съгласно представената документация със Заповед № 839/24.10.2013 г. на кмета на община Гоце Делчев е разрешено изработване на ПУП-ПР и ПЗ съдържащ:
1. Изменение на ПУП-ПР като се обединят УПИ V, УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 276 по плана на гр. Гоце Делчев в нов УПИ VІІ-3218, 5242 от кв. 279 - отреден за „дом за стари хора.
2. Изменение на ПУП-ПЗ, като в новообразувания УПИ VІІ-3218,5242 от кв. 279 по плана на гр. Гоце Делчев ще бъдат аргументирани ограничителни линии на застрояване, които ще бъдат на 3 метра от всички граници на имота, имайки предвид, че имота е ъглов. Определената устройствена зона е Жм с параметри: Максимална височина до 10 м; Плътност на застрояване – 40 %; Минимална озеленена площ – 50 %; Кинт – 1.0; Начин на застрояване - свободно.
УПИ V и УПИ ІІІ са отредени „за производствена дейност", а УПИ ІV е с отреждане „за жилищно строителство" . В него е разположена сграда на два етажа със застроена площ около 300 м2 и предназначена за Дом за стари хора.
Не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.
Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението му e разположена защитена зона BG0002076 «Места» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.51/2010 г.)
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002076 «Места». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ПУП-ПР и ПЗ) за обединяване на УПИ V, УПИ ІІІ и УПИ ІV от кв. 276 по плана на гр. Гоце Делчев в нов УПИ VІІ-3218, 5242 от кв. 279, предназначен за „Дом за стари хора", община Гоце Делчев, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.