Съдържание

Посетители

В момента има 213  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2013

Съобщение № 37/2013 г.

Инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ ХІХ-209 в кв. 9 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, област Благоевград“

Съобщение № 36/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на допълващо застрояване – пристройка към съществуващо заведение за хранене, находящо се в поземлен имот с идентификатор 02676.19.69, местност „Грамадето“ по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“

Съобщение № 35/2013 г.

Инвестиционно предложение „Промяна на част от параметрите на инвестиционно предложение за капково напояване на съществуващи лозя и нови насаждения в землищата на с. Хърсово и с. Зорница, община Сандански, област Благоевград и с. Капатово, община Петрич, област Благоевград”

Съобщение № 34/2013 г.

Инвестиционно предложение “Преустройство и промяна предназначението на сутерен, първи и втори етаж от съществуваща двуетажна сграда на бивше училище и пристройка към него, съответно в „Домашен социален патронаж“, в „Център за настаняване от семеен тип на хора с физически увреждания“ и в „Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция“  в поземлен имот 156, кв. 6 по плана с. Черниче, община Симитли, област Благоевград

Съобщение № 33/2013 г.

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработване на дървен материал и детайли от дърво (пелети) в УПИ ХІV-990 с площ 6 800 м2 в кв. 50 по плана на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград“

Съобщение № 32/2013 г.

Инвестиционно предложение Разширяване на дейността на съществуваща площадка за излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с дейност по събиране на излязло от употреба електрическо  и електронно оборудване (ИУЕЕО) и  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), находяща се в поземлен имот № 024128, местност „Марена“ в землището на Елешница, община Разлог, област Благоевград“

Съобщение № 31/2013 г.

Инвестиционно предложение „Разширяване на дейността на съществуваща площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с дейност по събиране на излязло от употреба електрическо  и електронно оборудване (ИУЕЕО) и  негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), находяща се в поземлен имот  с идентификатор 02676.501.3588 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“