Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №4/2014 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.776.177 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №4762/19.12.2013 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.776.177 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с обща площ 1.129 дка и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих" с цел изграждане на еднофамилна сграда за сезонно ползване. Предвижданата застроена площ на жилищната сграда е около 70 м2. Вода за питейно-битови нужди ще бъде осигурена от съществуващ водопровод, преминаващ в сервитута на пътя, граничещ с имота. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма. Имотът е захранен с ел.енергия. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони:
- BG0002126 „Пирин буфер" за опазване на дивите птици включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 335/26.05.2011 г. на Министерски съвет (ДВ бр.41/2011 г.),
- BG0000209 „Пирин" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.), изменено и допълнено.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположените защитени зони BG0002126 „Пирин буфер" и BG0000209 „Пирин", чиито граници съвпадат напълно. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.776.177 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.