Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №43/2014 г.

Технологични планове за компенсационно залесяване в отдели 314 „д" и 315 „г" в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Якоруда, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4 от 02.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираните планове, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Технологични планове за компенсационно залесяване в отдели 314 „д" и 315 „г" в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Якоруда, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предвижда се залесяване със сребролистна липа в отдели 314 „д" на площ от 3 дка и 315 „г" на площ от 1 дка през пролетта на 2014 г. Предвиденото залесяване е с цел възстановяване на гори (производство на дървесина). В отдел 314 „д" е изведена санитарна сеч в следствие на възникнало короядно петно през 2012 г.
Горецитираните подотдели, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони от мрежата Натура 2000. Най-близо до заявената горска площ е разположена защитена зона BG0000495 "Рила", за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.) и защитена зона BG0000495 "Рила", за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.100/2008 г.).
Така заявените технологични планове за залесяване и предвидените в тях дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на плана, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 "Рила". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че за така заявените "Технологични планове за компенсационно залесяване в отдели 314 „д" и 315 „г" в гори собственост на Държавата в териториалния обхват на ТП ДГС - Якоруда, землище на с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград", преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.