Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №46/2014 г.

Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 56126.45.208 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград"

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №90/10.01.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 56126.45.208 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда промяна предназначението на земеделска земя с площ 1.252 дка и начин на трайно ползване „нива" с цел изграждане на жилищна сграда за нуждите на семейството. Предвидената застроена площ на жилищната сграда ще бъде 200 м2.
Захранването на сградата с ел. енергия ще бъде осъществено от съществуващ трафопост в имот 56126.45.123 чрез подземно положена ел.провод с дължина 47 м. Предвижда се необходимите количества вода за питейно-битови нужди да бъдат осигурени от съществуващ водопровод изграден в имот 56126.7.121, чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина 54 м. Битовите отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в канализационна мрежа на гр. Петрич чрез канализационно отклонение с дължина 56 м.
Транспортния достъп до имотът, предмет на инвестиционното предложение ще се осъществи по асфалтиран път гр. Петрич - храм „Света Петка" и по полски път, който е предвидено да бъде уширен до ширина 3,5 м като се отнеме от имоти с идентификатори 56126.45.123, 56126.45.207 и 56126.45.208.
С решение № 689/05.12.2013 г. на Общински съвет Петрич на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а и чл. 124б от Закона за устройство на територията и чл.29, ал1 от Закона за опазване на земеделските земи е:
- разрешено изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 56126.45.208 във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда;
- дава съгласие за разширение на полски път поземлен имот с идентификатор 56126.45.324 за сметка на поземлен имот с идентификатор 56126.45.123 - общинска собственост;
- дава предварително съгласие за преминаване на трасета на външно ел.захранване, външно водоснабдяване и канализация до поземлен имот с идентификатор 56126.45.208 през поземлен имот с идентификатор 56126.45.324, представляващ полски път общинска собственост;
- разрешава да се изготви ПУП-ПП за трасе на външно ел.захранване, трасе на външен водопровод и канализация до ПИ с идентификатор 56126.45.208.
Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности не попадат в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Предвид това, ПУП и свързаните с него ПП за трасетата на техническата инфраструктура за външно ел.захранване, външен водопровод и канализация не очертава рамка на бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на ЗООС. Също така не намираме основания и за предполагане на значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве при прилагането му.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000". Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0000167 „Беласица" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 85/2007 г.), изменено и допълнено с Решение №802 на МС от 2007 г. (ДВ, бр. 107 от 2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ПУП и свързаните с него ПП за трасетата на техническата инфраструктура, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0000167 „Беласица", предвид което същия не подлежи на задължителна екологична оценка (ЕО), както и на преценяване на необходимостта от ЕО, съгласно ЗООС.
Няма вероятност и реализацията на инвестиционно предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположената защитена зона BG0000167 „Беласица".
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 56126.45.208 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград" е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.