Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2014

Съобщение №761/2014

Инвестиционно предложение «Изграждане на една вилна сграда в имот №001434 и три вилни сгради и трафопост в имот №001337, вкл. алея за достъп в двата имота, землище на с. Бистрица, община Благоевград»

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3854/15.12.2014 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение «Изграждане на една вилна сграда в имот №001434 и три вилни сгради и трафопост в имот №001337, вкл. алея за достъп в двата имота, землище на с. Бистрица, община Благоевград» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на една вилна сграда в имот №001434 с обща площ 3,520 дка и начин на трайно ползване: „друга селищна територия" и три вилни сгради в имот №001337 с обща площ 4,058 дка и начин на трайно ползване: „друга селищна територия" с алея за достъп в двата имота. Имотите, предмет на инвестиционното предложение са съседни.
За захранване на вилните сгради с електроенергия се предвижда изграждане на трафопост в имот №001337. Електрозахранването на трафопоста ще се изпълни чрез полагане на подземен кабел от съществуващ електропровод. Кабелите ще се изтеглят по приложена улична регулация в тръбна мрежа. За същото е приложен предварителен договор за присъединяване на потребители (ПДПЕРМ 1201633132/07.11.2014 г.).
Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ и преминаващ през имотите водопровод, собственост на ВиК оператор. За третиране на отпадъчните води се предвижда монтиране на локални (модулни) пречиствателни съоръжения към всяка една от вилните сгради. Битовите отпадъчни води след пречистването им е предвидено да се отвеждат в повърхностен воден обект р. Бистрица при точка на заустване по координатна система от 1970 г. Х=4530181,317, Y=8483180,137. Капацитета на четирите вилни сгради е за 8-10 човека. Имотите са достъпни от път.
От главния архитект на Община Благоевград са издадени визи за изработване на инвестиционен проект за 4 бр. вилни сгради, алея за достъп и трафопост с изх. №0104-427/13.11.2014 г., №0104-428/13.11.2014 г. и №0104-429/13.11.2014 г.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в някоя от позициите на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо е разположена защитена зона BG0002099 "Кочериново" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 102/2008 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР - Благоевград, с изх. №П-01-213/23.12.2014 г.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000", включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0002099 "Кочериново". В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно «Изграждане на една вилна сграда в имот №001434 и три вилни сгради и трафопост в имот №001337, вкл. алея за достъп в двата имота, землище на с. Бистрица, община Благоевград» е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.