Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №916/2015

инвестиционно предложение “Изграждане на защитни укрепителни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг на р. Струма за предпазването му от ерозия на територията на гр. Симитли и от наводнения от т. 1 с координати X 4514190.63 и У 8481179.91 до т. 2 с координати Х 4514155.27 и У 8481140.65 при моста, община Симитли, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. №3913/17.11.2015 г. и внесена допълнителна информация с вх. № 3913(2)/04.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на защитни укрепителни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг на р. Струма за предпазването му от ерозия на територията на гр. Симитли и от наводнения от т. 1 с координати X 4514190.63 и У 8481179.91 до т. 2 с координати Х 4514155.27 и У 8481140.65 при моста, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено почистване на коритото на р. Струма и проектиране на монолитна бетонова корекционна стена по десния бряг на реката с дължина L - 17+35 м пред и след стълба на моста на р. Струма. Изграждането на корекционна стена се налага за да се постигне по-плавно включване на р. Градевска в р. Струма, тъй като при вливането си в р. Струма, р. Градевска отлага наноси, които изместват течението й към десния бряг. Фундирането на корекционната стена ще се извърши на дълбочина H - 2 м. Корекционната стена ще бъде с дължина L - 52 м и височина H - 3 м.
Транспортният достъп по време на реализиране на инвестиционното предложение ще се осъществява по полски пътища.
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите по Закона за водите (ЗВ) и в утвърдени планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ), съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР - Благоевград, заведено с вх. №3913(2)/04.12.2015 г. по описа на РИОСВ - Благоевград.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на защитни укрепителни съоръжения - крайбрежни стени по десния бряг на р. Струма за предпазването му от ерозия на територията на гр. Симитли и от наводнения от т. 1 с координати X 4514190.63 и У 8481179.91 до т. 2 с координати Х 4514155.27 и У 8481140.65 при моста, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.