Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №918/2015

Горскостопанска програма за имот с идентификатор 21498.205.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на физически лица

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4058/27.11.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма в качеството Ви на упълномощено лице от наследниците на Асен Пандев Милушев - собственик на имота, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за имот с идентификатор 21498.205.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на физически лица попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на горскостопанската програма е имот с идентификатор 21498.205.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград с площ 4928 кв. м. Горскостопанската програма е изработена на основата на горскостопанските карти, картата на възстановената собственост и/или КККР и извършената през 2010/2011 г. инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Добринище“, съгласно която в имота попада част от насаждението обособяващо отдел, подотдел 148 „ж1“ с дървопоизводителна и средообразуваща функция.
Съобразно представената информация и документация, таксационни показатели характеризиращи насаждението са както следва: вид на гората и подотдела – семенно иглолистно насаждение със състав бял бор 10 на възраст 35 години; пълнота – 0.9; височина – 12.5 м; бонитет – 3; диаметър – 16 см; стопански клас – „Бялборов среднобонитетен“.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия с цел увеличаване производителността на насаждението и подобряване на защитните му функции: извеждане на отгледна сеч – прореждане с процент на ползване 25%. С програмата не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001021 „Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на програмата, както и обстоятелствата, че: няма вероятност от пряко увреждане, включително унищожаване и фрагментиране на природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в защитените зони; не се очаква да се нарушат целостта и кохерентността на защитените зони, както и да се предизвика фрагментация и прекъсване на биокоридорни връзки от значение за видовете, предмет на опазване в тях; не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитените зони, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за имот с идентификатор 21498.205.9 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Добринище, община Банско, област Благоевград – собственост на физически лица“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.