Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №938/2015

инвестиционно предложение “Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927“ - проект за възобновяеми енергийни източници, вътрешно и външно саниране, с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 4204/12.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за гореописаното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ, бр. 3/2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94 /2012 г.), Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционно предложение “Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927“ - проект за възобновяеми енергийни източници, вътрешно и външно саниране, с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документация за горното инвестиционно предложение е предвидено ремонт и обновяване на сградата на читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927“, разположена в УПИ XVI, имот пл. № 156 от кв. 8б по плана на с. Мусомища, община Гоце Делчев.
С ремонта и обновяването на сградата на читалището са предвидени следните дейности: топлоизолиране на стени и покриви; зидарии; поставяне на окачени тавани; мазилки; шпакловане и боядисване; полагане на настилки – ламинат, гранитогрес; дограва; подмяна на електроинсталацията и осветителните тела; подмяна на ВиК инсталация и оборудване; подмяна на отоплителна инсталация и радиатори.
Сградата на читалището е снабдена с вода и електроенергия, а отпадъчните води се заустват в съществуващата канализация на с. Мусомища.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр.107/2007 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не би могло да се счита за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда тъй като:
- ще се реализира само в рамките на горепосочения имот и няма да се усвояват нови терени;
- в резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда,
предвид което същото не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най - близко разположената защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров - 1927“ - проект за възобновяеми енергийни източници, вътрешно и външно саниране, с. Мусомища, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето произнасяне се отнася само за инвестиционното предложение в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Благоевград за промените.