Съдържание

Посетители

В момента има 226  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №958/2015

инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.626.89.1.37 и площ 270.75 кв. м, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.626.89 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от фитнес клуб в зала за хазартни игри“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4281/17.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.626.89.1.37 и площ 270.75 кв. м, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.626.89 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от фитнес клуб в зала за хазартни игри“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация се предвижда преустройство и промяна на самостоятелен обект, разположен на партерния етаж на сграда. Предвидено е да бъдат обособени основно помещение, в което да се разположат игралните автомати и санитарни помещения. Игралната зала ще бъде с капацитет 80 посетители. Не се предвижда промяна в съществуващата или изграждане на нова техническа инфраструктура.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на процедура по реда на глава шеста, раздел трети от ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най - близо e разположена защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположената защитена зона BG0001022 «Орановски пролом - Лешко». В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Преустройство и промяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.626.89.1.37 и площ 270.75 кв. м, находящ се в сграда №1, разположена в имот с идентификатор 04279.626.89 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград от фитнес клуб в зала за хазартни игри“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.