Съдържание

Посетители

В момента има 332  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2015

Съобщение №959/2015

инвестиционно предложение „Изграждане на електро фотоволтаична инсталация на покрива на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІV, кв. 35 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4292/18.12.2015 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на електро фотоволтаична инсталация на покрива на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІV, кв. 35 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация млекопреработвателното предприятие съществува от 1998 г., състои се от 3 бр. сгради – две производствени и една битова. С настоящето инвестиционно предложение се предвижда върху покрива на производствена сграда №12 да се монтира фотоволтаична инсталация с мощност 250 Wp. Произведената енергия ще се ползва за нуждите на предприятието. Не се предвижда присъединяване към електропреносната мрежа на страната.
Заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не са налични основания, че същото следва да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (предвидени са малък обем монтажни дейности, които няма да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда, инсталация ще се монтира върху покрива на сградата и не се налага усвояване на допълнителни площи), предвид което инвестиционното предложение не подлежи на регламентираните с глава шеста, раздел трети от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени защитени зони BG0000495 “Рила”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 21/2007 г.) и BG0000495 “Рила”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 764/28.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.100/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на инвестиционното предложение при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000495 “Рила”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на електро фотоволтаична централа на покрива на млекопреработвателно предприятие в УПИ ІV, кв. 35 по плана на с. Годлево, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.