Съдържание

Посетители

В момента има 321  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1153/2016

инвестиционно предложение „Текущ ремонт за модернизация на съществуващ оранжериен комплекс в поземлени имот с номер 000137 в местността Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4480/06.12.2016 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Текущ ремонт за модернизация на съществуващ оранжериен комплекс в поземлени имот с номер 000137 в местността Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация, с инвестиционното предложение се предвижда основен ремонт с цел модернизация на съществуващ оранжериен комплекс, в който се отглеждат домати и краставици, находящ се в поземленимот с номер 000137 в местността Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, с площ 46.413 дка и начин на трайно ползване „Оранжерия“. Изградените в имота оранжерийните блокове и сгради са както следва: оранжериен блок 2 с площ 5012 кв.м; оранжериен блок 3 с площ 9627 кв.м; оранжериен блок 4 с площ 2508 кв.м.; оранжериен блок 5 с площ 5500 кв.м; оранжериен блок 6 с площ 2508 кв.м; административно - битова сграда с площ 340 кв.м; полумасивен навес с площ 145.5 кв.м. Предвидените ремонтните дейности включват: смяна на съществуващата тръбна разводка за отопление; поставяне на хидропонна вата; поставяне на защитен термоекран; ремонт без засягане на конструкцията в съществуващите складови помещения, манипулационна. Поливната система е съществуваща и няма да бъде подменяна.
Не се предвиждат изменения в осъществяваната към момента дейност, както и промяна на местоположението и размера на ползваната площ, изграждане на нова и/или изменение на съществуваща техническа и пътна инфраструктура и на използваните ресурси.
Предвидените ремонтни дейности не са свързани с промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота, предмет на инвестиционното предложение.
Описаните по-горе дейности не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не са налични основания, че същите следва да се счита за разширение или изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда (ще се използва съществуващата техническа инфраструктура, предвидените ремонтни дейности не се очаква да доведат до увеличаване на въздействието върху компонентите на околната среда; при нормална експлоатация на оранжерията не се очакват негативни въздействия върху околната среда), предвид което инвестиционното предложение „Текущ ремонт за модернизация на съществуващ оранжериен комплекс в поземлени имот с номер 000137 в местността Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ не подлежи на задължителна оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно глава шеста на ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение (поземлени имот с номер 000137 в местността Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград), не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а имено: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“, не се създават условия и предпоставки за фрагментиране, увреждане и трансформация на природните местообитания и местообитанията на видовете, както и за създаване на трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Текущ ремонт за модернизация на съществуващ оранжериен комплекс в поземлени имот с номер 000137 в местността Банята, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и предвижданията на гореописаното инвестиционно предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.