Съдържание

Посетители

В момента има 353  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2016

Съобщение №1151/2016

Изменение на инвестиционно предложение “Поставяне на пчелни кошери в поземлени имоти № 058003 с площ от 6,148 и № 058004 с площ от 4,301, местност „Чучурите“, землище на с. Дебрен, община Гърмен област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1150/2016

инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение с цел питейно-битово водоснабдяване и бутилиране на трапезна вода и безалкохолни напитки и изграждане на цех за бутилиране и склад за съхранение на бутилираната вода в имот с номер 055055 в местността Валога, землище на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1149/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в УПИ I, кв.40 по плана на с. Кавракирово, община Петрич, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1148/2016

проект за Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на имот № 007009, местност „Чуката“, землище на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград от „нива“ за „жилищно строителство“

Прочети още...

Съобщение №1147/2016

уведомление за план „Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на плана за застрояване (ПЗ) на УПИ I619 83 в кв. 5 по плана на Промишлена зона Благоевград, имот с идентификатор 04279.619.83 по кадастралната карта на гр. Благоевград – запазване режима на съществуваща сграда с идентификатор 04279.619.83.1 по кадастралната карта на Благоевград – ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ Х в кв. 5 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1146/2016

инвестиционно предложение “Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в имот № 093001, местност „Фиталар дере“, землище на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение №1145/2016

инвестиционно предложение “Дърводелска работилница, автодиагностичен център и търговски обект в поземлен имот с идентификатор 61813.750.80 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...