Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №2/2018

Изх. № 3187(7)/03.01.2018 г.

Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 04279.131.1 по одобрен кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за складова база и паркинг за тирове“

Възложител: ГЕРГАНА АНГЕЛОВА

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. №3187/10.10.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 04279.131.1 по одобрен кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за складова база и паркинг за тирове“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно приложената документация с Решение №195/26.05.2017 г. на ОбС – Благоевград е разрешено изработване на ПУП - ПЗ за промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.131.1 по КК и КР на гр. Благоевград от „нива“ за „складова база с магазин и паркинг за тирове“.
Съгласно представена информация проектът на ПУП - ПЗ се инициира с цел промяна на предназначението на имот с идентификатор 04279.131.1 по КК и КР на гр. Благоевград с площ 7117 м2 от „земеделска земя“ в „складова база и паркинг за тирове“.
С плана е предвидено в имота да се изгради сграда, предназначена за складова база за строителни и промишлени стоки. В границите на имота е предвидено да се обособи и зона за паркиране на тирове с капацитет около 10 места за извършване на товаро-разтоварна дейност. Електрозахранването се предвижда да се осъществи от фотоволтаични панели, монтирани върху покрива на сградата. Предвижда се изграждане на собствен водоизточник с дълбочина 9 м в границите на имота за водоснабдяването на обекта. Отпадъчните води е предвидено да се заустват в изгребна яма.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо e разположена защитена зона BG0002107 “Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, (обн. ДВ, бр.104/2008 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че плана е съвместим и не противоречи на целите и мерките, заложени в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и условията, описани в т. 9 на становище изх. №П-01-311/18.12.2017 г. по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР – Благоевград (вх. №3187(6)/20.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002107 “Бобошево”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за имот с идентификатор 04279.131.1 по одобрен кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел отреждането му „за складова база и паркинг за тирове“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-311/18.12.2017 г.на БДЗБР.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 452/22.12.2017 г./