Съдържание

Посетители

В момента има 162  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №3/2018

Изх. № 3848(3)/03.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Корекция на р. Бела река – І-ви участък (част от поземлен имот с идентификатор 61813.756.334 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград)“

Възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 3848/05.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Корекция на р. Бела река – І-ви участък (част от поземлен имот с идентификатор 61813.756.334 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград)“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда корекция на участък на р. Бяла река (част от поземлен имот с идентификатор 61813.756.334 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград), който все още не коригиран и представлява потенциална опасност за наводнения на кварталите около него, с обща дължина на ляв и десен бряг 582 м и с дължина по оста 321 м.
По поречието на участъка е предвидено да се извърши изрязване и изкореняване на отделни дървета, храсти и високи треви, които са израснали в речното корито, което води до намаляване на проводимостта на реката и увеличаване риска от натрупване на наносни материали. В проектирания участък не се предвижда разрушаване на съществуващи конструктивни и облицовъчни елементи. За корекцията на участъка е предвидено изграждането на стоманобетонови подпорни стени, положени върху подложен бетон с дебелина 10 см. Височината на стената е 3.70 м, заедно с фундамента. Стените ще се облицоват с цепен камък, с приблизителни размери 20/50 см и дебелина 12-15 см. През 12.0-15.0 м са предвидени дилатационни фуги от 2 см, запълнени с еластичен материал. Дъното на реката е предвидено да бъде заскалено с едроломен камък, положен върху подложен бетон. За отводняване на водите от земните маси зад подпорните стени са предвидени барбакани от PVC тръби ф50. Зад стената се изпълнява обратен насип от дрениращ материал (баластра), като преди това същата се измазва с битум. Изкопът за фундирането ще се извърши в чакълен почвен слой. Изкопаните земни маси за разполагането на подпорните стени ще се оставя временно на терена между реката и улиците от двете страни на реката след изпълнение стените ще се използва за обратна засипка зад стените и за оформяне на зелената площ покрай реката. Изпълнението на СМР ще се извършва двуетапно – първо за единия, а след това за другия бряг на реката, тъй като коритото на реката е с достатъчна ширина и има достатъчен фронт за работа в половината от речното дъно. При този начин речните води от р. Бяла река ще се отклоняват чрез временни диги в противоположния на работния обсег участък. След завършване на СМР пространството между реката и банкетите на крайречната улица ще се затреви.
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на отстояние 3200 м е разположена границата на защитена зона BG0000625 “Изворо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 6, т. 7, т. 8 на становище изх. № П-01-441/18.12.2017 г. по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград (вх. №3848(2)/20.12.2017 г. на РИОСВ – Благоевград).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000625 “Изворо”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Корекция на р. Бела река – І-ви участък (част от поземлен имот с идентификатор 61813.756.334 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград)“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-441/18.12.2017 г. на БДЗБР.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 452/22.12.2017 г./