Съдържание

Посетители

В момента има 157  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №4/2018

Изх. № 4039(1)/03.01.2018 г.

инвестиционно предложение: „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“

Възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4039/21.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна.
Към настоящия момент съществуващата водопроводна мрежа е изпълнена предимно от етернитови тръби и е силно амортизирана. Сградните водопроводни отклонения са стари и често авариращи, което налага и тяхната подмяна, заедно с реконструкцията на съществуващите водопроводи. Съществуващата мрежа е изградена от тръби ф60, ф80, ф100, ф200 и ф 250, и само малка част от около 2100 м е подменена с полиетиленови тръби ф 90, ф110.
Предвижда се поставяне на полиетиленови тръби. Пожарните хидранти ще са с размери 70/80 мм, наземни, разположени в ивицата определена за тротоар, като пред всеки ще се монтира спирателен кран. Тръбите РЕ ще се полагат в изкопа след подравняване на земното легло. Предвижда се тръбите да се полагат върху подложка от 10 см. пясък.
Предвижда се реконструкцията да обхване следните улици на гр. Кресна:
- ул. „Яне Сандански” от о.т.7 до о.т.177;
- ул. „Вардар” от о.т.61 до о.т.72 и от о.т.81 до о.т.91;
- ул. „Даме Груев” от о.т.73 до о.т.70;
- ул. „Ягода” от о.т.91 до о.т.93;
- ул. „Огражден” от о.т.86-88 до о.т.93;
- ул. „Олимпия” от о.т.92 до о.т.86 и о.т.84 до о.т.124;
- ул. „Ново село” от о.т.113 до о.т.115;
- ул. „Цар Симеон” от о.т.112 до о.т.123;
- ул. „Цар Борис III” от о.т.111 до о.т.134;
- ул. „Цар Самуил” от о.т.131 до о.т.135;
- ул. „Пирин” от о.т.130-136 до о.т.138;
- ул. „Спартак” от о.т.153-151 до о.т.138;
- ул. „Влахински езера” от о.т.149 до о.т.157;
- ул. „Ал. Македонски” от о.т.173-159-161-163 до о.т.165 и от о.т.163 до о.т.164;
- ул. „Стоян Войвода” от о.т.171 до о.т.172;
- ул. „Крива ливада” от о.т.177-178-175 до о.т.180;
- ул. „Вихрен” от о.т.178 до о.т.183;
- ул. „Здравец” от о.т.175 до о.т.182;
- ул. „Разколска” от о.т.165 до о.т.1;
- ул. „Теменуга” от о.т.191-192 до о.т.193;
- ул. „Рила” от о.т.189 до о.т.190;
- ул. „Стадиона” от о.т.105-104 до о.т.95;
- ул. „Чинарите” от о.т.7-13;
- ул. „Трети март” от о.т.13-6 до о.т.14;
- ул. „Илинден” от о.т.16 до о.т.17;
- ул. „Кресненски пролом” от о.т.27 до о.т.31;
- ул. „Грънчар” от о.т.27-28 до о.т.29;
- ул. „Струма” от о.т.215 до о.т.202;
- ул. „Изида” от о.т.76 до о.т.77.
Общата дължина на водопроводната мрежа, която ще се реконструира е 8655 м.
Предвид гореизложеното така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда.
Трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близо са разположени границите на защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000366 “Кресна - Илинденци” и BG0002003 “Кресна”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 452/22.12.2017 г./