Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №5/2018

Изх. № 4043(1)/04.01.2018 г.

инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: ГАНЧО ХАНДЖИЙСКИ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4043/21.12.2017 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Жилищно строителство в имот с № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда в имот с № 085002 с начин на трайно ползване „нива“ с площ 10,000 дка в местността „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли да се изгради жилищна сграда. Сградата ще бъде със застроена площ около 400 кв.м. Електрозахранването ще се осъществи, чрез монтиране на фотоволтаични панели с батерии за акумулиране на енергията върху покрива на сградата, при нужда ще се използва ел.генератор с мощност до 5 кV. Водоснабдяването на сградата ще се осъществи чрез поставяне на резервоар, който периодично ще се пълни с водоноска от водопроводната мрежа на гр. Симитли, съгласно приложен договор с „ВиК“ ЕООД № ПО-06-74/18.12.2017 г. за зареждане на цистерна собственост на възложителя с вода за битови нужди. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. Транспортният достъп се осъществява от съществуващ полски път, през имот с № 085373 (съгласно декларация-съгласие от собственика на имота).
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.)
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове в зоната, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот с № 085002, местност „Табутски рид“ в землището на с. Железница, община Симитли, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 452/22.12.2017 г./