Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №7/2018

Изх. № 3577(6)/05.01.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.101, местност „Карамихайлов бунар- Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“

Възложител: СТЕФАН СТОИЛОВ, АНКА СТОИЛОВА

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 3577/13.11.2017 г. на РИОСВ – Благоевград, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.,) за горецитирания план, предвид чл. 6а, т. 2 от същата наредба, Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.101, местност „Карамихайлов бунар- Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.28.101, местност „Карамихайлов бунар-Ш.44“ по одобрени КК и КР на гр. Благоевград е с площ 1.000 дка и с начин на трайно ползване „нива“.
С ПУП – ПЗ се предвижда имотът да се отреди за „жилищно строителство“. Предвижда се изграждането на двуетажна жилищна сграда.
Водоснабдяването ще се осъществи чрез изграждане на собствен водоизточник – сондажен кладенец с дълбочина до 10 м. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. Електроснабдяването ще се осъществи чрез монтиране на фотоволтаични панели върху покрива на предвидената за изграждане сграда.
С Решение № 327 по Протокол № 11/29.09.2017 г. от проведено заседание на Общински съвет – гр. Благоевград е разрешено изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.101, местност „Карамихайлов бунар- Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Смф1“; височина на застрояване – до 10.00 м.; Кинт -1.5; плътност на застрояване – максимум 50%; плътност на озеленяване – минимум 30%.
На този етап не са налични данни, че с ПУП - ПЗ се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.)
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че плана е допустим с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т. 3 и т. 9 на становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР-Благоевград, заведено с вх. №3577(5)/05.01.2018 г. на РИОСВ Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за имот с идентификатор 04279.28.101, местност „Карамихайлов бунар- Ш.44“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: Писмо с изх. №П-01-427/03.01.2018 г.на директорът на БДЗБР.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 452/22.12.2017 г./