Съдържание

Посетители

В момента има 260  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1153/2018

Изх. №4189(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция на сградата на читалището в с. Склаве в УПИ I, кв. 25 по плана на с. Склаве с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/кино салон“

Възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4189/03.12.2018 г.на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Цялостна реконструкция на сградата на читалището в с. Склаве в УПИ I, кв. 25 по плана на с. Склаве с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/кино салон“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Основната цел на инвестиционното предложение е цялостна реконструкция на сградата на читалището в с. Склаве, разположено в УПИ I, кв. 25 по плана на с. Склаве. Със същото са предвидени следните дейности: подмяна на покривната конструкция; премахване на всички газобетонни блокове от тавана на сцената, като на тяхно място ще бъдат поставени минерални топлоизолационни плоскости; поставяне на топлоизолация от външната страна по фасадните стени, по пода на подпокривното пространство, под плоча на първи етаж; монтиране на климатици; цялостна подмяна на дограмата на сградата; изграждане на вентилационна система на кино салона с два броя рекуператори, разположени в помещение в подпокривното пространство; обновяване на водопроводната инсталация, електроинсталацията и мълниезащитната инсталация; изграждане на евакуационно осветление; поставяне на нови фаянс и теракот в санитарните възли; обновяване на парапета около терасата пред входа на сградата.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Цялостна реконструкция на сградата на читалището в с. Склаве в УПИ I, кв. 25 по плана на с. Склаве с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/кино салон“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград