Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1154/2018

Изх. №4195(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за център за техническо обслужване и ремонт на автомобили и селскостопанска техника в част от поземлен имот с идентификатор 17395.33.10 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: ET „БОЖИДАР СТОЙКОВ“, ЕИК 811147174

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4195/03.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за център за техническо обслужване и ремонт на автомобили и селскостопанска техника в част от поземлен имот с идентификатор 17395.33.10 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда закупуване и монтаж на технологично оборудване за нуждите на предвиден за изграждане „Център за техническо обслужване и ремонт на автомобили и селскостопанска техника в част (2537 кв. м) от поземлен имот с идентификатор 17395.33.10 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, за което директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо по чл. 2, ал. 2 от Наредбата по ОС, с изх. № 3761 (1)/07.11.2018 г.
Предвижда се закупуване и монтаж на следното технологично оборудване: двуколонен електрохидравличен асиметричен подемник с долна синхронизация; двуколонен електрохидравличен асиметричен подемник с горна синхронизация; четириколонен електрохидравличен подемник за регулиране на геометрия на автомобила; стенд за диагностика и регулиране на геометрията на леки, лекотоварни и товарни автомобили; комбиниран уред за събиране на отработени масла; хидравличен крик за детайли и скоростни кутии; хидравличен кран тип „Жираф“; универсален скенер за диагностика на бордова електроника на леки автомобили, мотоциклети, камиони, автобуси, ремаркета; презареждаща станция за климатични системи на автомобили; гумомонтажна машина за леки автомобили; баланс машина за автомобилни колела; шлосерска маса със стоманен плот, втори долен плот; инструментална количка с асортимент от инструменти от минимум 170 части; професионална мобилна аспирация за отработени газове; уред за смяна на масло на автоматични скоростни кутии; машина за почистване на DPF филтри; машина за смяна на антифриз; бояджийска камера, предназначена за монтаж върху предварително отлята основа; мобилна прахосмукачка; ексцентършлайф машини; инфрачервена лампа за изпичане с термометър; инструментална количка с комплект инструменти за тенекеджийска работа; стойка за боядисване на детайли; стойка за боядисване на брони - хиксообразна; пистолет за боядисване; пистолет за боядисване; аналогов манометър за въздух с редуцил вентил; масло и влагоотделителна филтърна група; мобилен стенд за авторепаратура; комбиниран спотер 2 в 1 за авторепаратура на стоманени и алуминиеви автомобилни каросерии; хидравлична вертикална преса; баланс машина за товарни автомобили; гумомонтажна машина за товарни автомобили; хидравличен канален крик с товароподемност минимум 13 тона и с ниска шейна; осигурителна греда за канален подемник; плоча за демонтаж на скоростни кутии; стенд за отчитане на хлабините по ходовата част, предназначен за диагноза и локализиране на дефекти, износването и луфтовете; пневмохидравличен крик с товароподемност мин 15000 кг; хидравлична количка за помощ при монтаж-демонтаж на автомобилни колела; вана за масло за монтаж на канал; зарядно и стартерно устройство; уред за диагностика и регулиране на автомобилни фарове; комплект Гедоре 3/4"; комплект Гедоре на 1"; перфорирана стена за окачване на инструменти с аксесоари за закачане; класьор за съхранение на малки компоненти; въздушен винтов компресор с въздушно охлаждане, вграден хладилен изсушител; пневматични ударени гайковерти; професионална пневмогрупа ½ ˮ и 13 bar минимално работно налягане; монтьорска греда за двигател; пневматична система за гресиране за 50 - 60 кг. Баки. С количка за предвижване и пистолет с накрайник за гресиране; уред за смяна на спирачна течност и обезвъздушаване на спирачната система; автомобилен мултиметър комплект; динамометричен ключове; компресомер; скоби за шарнирни болтове; комплект за избиване и набиване на лагери на главини, полуоски, главини за работа директно на автомобил; уред за проверка на налягането на маслото; тестер за налягане на маслото за автоматични скоростни кутии; универсален к-кт за маслени филтри; универсален к-кт за монтаж на съединители диаметър 15 - 28 мм; мобилна пневматична система за масло с дигитален разходомер за 200 литрови варели; професионален инверторен заваръчен апарат за TIG AC/DC заваряване, възможност за заваряване на алуминий, стомана неръждаема стомана и мед окомплектован с водно охлаждане; MIG/MAG заваръчен апарат; генератор на електрически ток.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за център за техническо обслужване и ремонт на автомобили и селскостопанска техника в част от поземлен имот с идентификатор 17395.33.10 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С УВАЖЕНИЕ,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград