Съдържание

Посетители

В момента има 275  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1155/2018

Изх. №4247(1)/06.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Изграждане на медицински център по хирургия в поземлен имот с идентификатор 17395.501.308 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Възложител: „АИПСМПХ – Д-Р ИВАН КАНЕЛОВ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4247/06.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г. изм. ДВ, бр.3 /2011 г., ДВ, бр.94 /2012 г.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на медицински център по хирургия в поземлен имот с идентификатор 17395.501.308 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация поземлен имот с идентификатор 17395.501.308 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград е с площ 321 кв. м и начин на трайно ползване „ниско застрояване“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имота да бъде изградена сграда на два етажа с РЗП 230 кв. м.
На първия етаж на сградата ще бъдат обособени два лекарски кабинета, регистрация, чакалня, манипулационна, на втория етаж администрация.
Захранването на имота с вода за питейно-битови нужди и заустването на формираните отпадъчни води ще се осъществи от водопровод и канализация изградени по ул. „Петър Сарафов“, чрез изграждане на водопровод и канал с трасета по улица топик от ул. „Петър Сарафов“, от която се осществява и достъпа до имота.
Захранването на имота с ел. енергия ще се осъществи от мрежата НН изградена по ул. „Петър Сарафов“, чрез изграждане на подземен ел.провод по улица топик.
Предвид горното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности с инвестиционното предложение, както и че при реализирането му не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на медицински център по хирургия в поземлен имот с идентификатор 17395.501.308 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград