Съдържание

Посетители

В момента има 404  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1159/2018

Изх. №4118(1)/07.12.2018 г.

уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица с О.Т. 183 – О.Т. 208 – О.Т. 188 в частта на кв. 27 по плана на с. Покровник с цел промяна местоположението и с нови осови точки; Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ X – за озеленяване и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на нов УПИ Х с отреждане за имот с пл. № 220 и общински имот с предназначение за „жилищно строителство“ и нов УПИ XVII-222 с предназначение за „жилищно строителство“ и План за застрояване (ПЗ) за нови УПИ Х-220 и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград“

Възложител: Л. С. С., Б. С. Б., Р. Г. Д.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №4118/27.11.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица с О.Т. 183 – О.Т. 208 – О.Т. 188 в частта на кв. 27 по плана на с. Покровник с цел промяна местоположението и с нови осови точки; Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ X – за озеленяване и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на нов УПИ Х с отреждане за имот с пл. № 220 и общински имот с предназначение за „жилищно строителство“ и нов УПИ XVII-222 с предназначение за „жилищно строителство“ и План за застрояване (ПЗ) за нови УПИ Х-220 и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с Подробен устройствен план (ПУП) се предвижда:
1. Изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица с О.Т. 183 – О.Т. 208 – О.Т. 188 в частта на кв. 27 по плана на с. Покровник с цел промяна местоположението и с нови осови точки от О.Т. 183 – О.Т. 183а – О.Т. 183б – О.Т.208 – О.Т.188.
2. Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ X – за озеленяване и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на нов УПИ Х с отреждане за имот с пл. № 220 и общински имот с предназначение за „жилищно строителство“ и нов УПИ XVII-222 с предназначение за „жилищно строителство“.
3. План за застрояване (ПЗ) за нови УПИ Х-220 с площ 368 кв.м и УПИ XVII-222 с площ 639 кв.м в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград – ниско свободно жилищно застрояване при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жм“, височина на застрояване – до 10 м.; Кинт – 1.2; плътност на застрояване – максимум 60 %; плътност на озеленяване – минимум 40 %.
Новообразуваните имоти ще се водоснабдяват и електрозахранват от водопроводната и ел. разпределителна мрежи на населеното място. Отпадъчните води ще се заустват в канализацията на населеното място.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така не се очаква значително въздействие върху околната среда при прилагането му, предвид което за същия не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологичната мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 21/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Подробен устройствен план (ПУП): изменение на плана за улична регулация (ПУР) на улица с О.Т. 183 – О.Т. 208 – О.Т. 188 в частта на кв. 27 по плана на с. Покровник с цел промяна местоположението и с нови осови точки; Изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ X – за озеленяване и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград с цел образуване на нов УПИ Х с отреждане за имот с пл. № 220 и общински имот с предназначение за „жилищно строителство“ и нов УПИ XVII-222 с предназначение за „жилищно строителство“ и План за застрояване (ПЗ) за нови УПИ Х-220 и УПИ XVII-222 в кв. 27 по плана на с. Покровник, община Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград