Съдържание

Посетители

В момента има 166  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1180/2018

Изх. №4246(1)/11.12.2018 г.

инвестиционно предложение „Закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, които се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“

Възложител:„АВДИКОВ 1958“ ЕООД ЕИК 205418710

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4246/06.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, които се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение се предвижда закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, което се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен. Предвидено е закупуване на следното оборудване и машини: филтър за филтриране на закупената суровина от пчелен мед; матуратор, в който да се утаява и пресича суровината след филтрирането; хомогенизатор – за фина кристализация и смесване на различни видове мед (акациев, манов, билков и др.); машина за пакетиране на хомогенизирания пчелен мед; компютърна конфигурация, включваща: компютър, монитор, мултифункционално мастиленоструйно устройство и гилотина; хоризонтална хладилна витрина и крайстенен стелаж.
Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира изцяло в границите на УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
Възложителят не е заявил и необходимост от допълнителни строително-монтажни работи, както и изграждане на нова и/или изменение на съществуващата обслужваща техническа и пътна инфраструктура.
Описаните по-горе дейности не попадат в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение за „Закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, които се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, а именно: в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че с осъществяването им не се засягат природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001030 „Родопи - Западни“, не се създават и условия и предпоставки за тяхното увреждане и трансформация, тъй като не се изменят територии и ключови елементи на околната среда определящи структурата и естественото функциониране на природните местообитание, както и за растителните видове, които ги характеризират, не се очаква пряко или косвено унищожаване и/или увреждане на местообитания на видове, както и не се създава преграда възпрепятстваща миграцията им, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, които се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за конкретното инвестиционно предложение „Закупуване на машини и оборудване за преработка и маркетинг на пчелен мед, които се предвижда да бъдат монтирани в търговски обект, находящ се в УПИ I, пл.№ 657, кв. 5 по плана на с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград“ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград