Съдържание

Посетители

В момента има 232  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1183/2018

Изх. №4259(1)/11.12.2018 г.

инвестиционни предложения „Закупуване и монтаж на ново технологично оборудване за дейността на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 612813.750.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ І, кв. 73 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител: „ВЕЛЕВИ 11“ ЕООД

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с вх. №4259/07.12.2018 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване и монтаж на ново технологично оборудване за дейността на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 612813.750.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ І, кв. 73 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 612813.750.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ І, кв. 73 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ директорът на РИОСВ-Благоевград се е произнесъл с писмо с изх. № 3884(2)/16.11.2018 г. на основание по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Настоящето инвестиционно предложение се предвижда за дейността на автосервиза да бъде закупено и монтирано следното оборудване:
- Работна маса - 1 бр.
- Инструментална количка - 2 бр.:
- Хидравлична преса - 1 бр.;
- Комплект електро инструменти - 2 бр.;
- Акумулаторен винтоверт - 1 бр.;
- Пневматичен ударен гайковерт 1/2" -4 бр.,
- Пневматичен ударен гайковерт 1/2" - 1 бр;
- Пневматичен ударен гайковерт 3/4" - 1 бр.;
- Пневматична тресчотка 1/2" - 2 бр.;
- Акумулаторен гайковерт - безчетков на 1/2"- СР8849 - 1 бр.;
- Пневматична система за гресиране - 1 бр ;
- Система за отработено масло 70л комбинирана - 1 бр.;
- Пневматична система за наливане на масло с дигитален разходомер – 2 бр.;
- Мобилен аспиратор за изгорели газове на леки и лекотоварни автомобили -1 бр.;
- Комплект инструменти за автотенекеджийски ремонт на стоманени детайли - 1 бр.;
- Системен тестер KTS 560 - 1 бр.;
- Двуколонен подемник - 1 бр.;
- Двуколонен подемник -1 бр.;
- Гумодемонтажна машина за гуми на леки автомобили- 1 бр.;
- Баланс машина за гуми на леки автомобили - 1 бр.;
- Крик „крокодил" - 2 бр.;
- Бутален компресор - 2 бр.;
- Хидравличен кран тип "жираф" 1000 кг. - 1 бр.;
- Трансмисионен крик - 2 бр.;
- Зарядно-стартерна количка -1 бр.;
- Комплект за смяна на спирачна течност - 1 бр.;
- Уред за смяна маслото на автоматични скоростни кутии - 1 бр.;
- Машина за почистване на бензинови и дизелови двигатели - 1 бр.;
- Машина за проверка и зареждане на климатици - 1 бр.;
- Камера за боядисване на автомобили - 1 бр.;
- Фреонов изсушител за въздух с филтър - 1 бр.;
- Бояджийски пистолет SATAjet 5000 В RP Дюза 1.3 - 1 бр.;
- Двойна подготвителна група за бояджийски пистолет - 1 бр.;
- Ексцентършлайф - 1 бр.;
- Мобилна прахосмукачка - 1 бр.;
- Машина за изправяне на автомобилни джанти - 1 бр.;
- Професионален стенд за измерване на геометрия на преден и заден мост -3D технология - 1 бр.;
- Четириколонен подемник за реглаж - 1 бр.
- Тестова и почистваща станция за DIESEL COMMON RAIL инжектори - 1 бр.
Новото оборудване ще позволи да се предлага комплексен набор от услуги: смяна на гуми; смяна на масла; ремонт по ходова част на автомобилите; ремонт по ел. инсталация на автомобилите; сервизно и техническо обслужване на автомобили; възстановяване на резервни части; автотенекеджийство; автобояджийство.
Така заявеното инвестиционни предложения не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда, предвид което не подлежи на задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000625 „Изворо“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване и монтаж на ново технологично оборудване за дейността на автосервиз в поземлен имот с идентификатор 612813.750.52 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (УПИ І, кв. 73 по плана на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград