Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1186/2018

Изх. №3528(3)/13.12.2018 г.

инвестиционни предложения “Закупуване и монтаж на сушилна камера за първична обработка на дървесина, и закупуване на технологично оборудване за предприятие за производство на изделия от дървен материал за нуждите на производствена база, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Възложител:„ФЪРН ДИЗАЙН“ ЕООД, ЕИК 202584118

Във връзка с внесеното от Вас уведомления с Вх. №3528/10.10.2018 г. и вх. № 3529/10.10.2018 г. и допълнителна информация с вх. №3528(2)/12.12.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение “Закупуване и монтаж на сушилна камера за първична обработка на дървесина, и закупуване на технологично оборудване за предприятие за производство на изделия от дървен материал за нуждите на производствена база, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в горепосочения имот с площ 14607 м2 са изградени три броя сгради с предназначение фабрика за производство на мебели.
С инвестиционното предложение се предвижда разширяване дейността на фирмата, свързана с производството на изделия от дърво и продажбата им, включващо:
1. Закупуване и инсталиране на един брой сушилна камера за бичен дървен материал. Същата ще бъде монтирана на открито на площадка, разположена в имот 61813.750.30. За работата на сушилната камера се предвидени около 1000 м2, в т.ч за кът суровина за пакети готови за сушене, кът готова продукция, товаро-разтоварни дейности. Предвидената сушилна камера ще бъде монтирана на съществуващ фундамент в имота, като за нуждите на същата ще бъде използвана топлина от два броя съществуващи водогрейни котли в котелна инсталация: KAD - 900 kW - 880 ПК 027 и KAD -1450 kW - 880 ПК 026, разположени в сграда с идентификатор 61813.750.30.1.
2. В сграда с идентификатор 61813.750.30.1, представляваща едноетажна промишлена сграда със застроена площ 5836 м2 , на площ от около 800 м2 ще бъде монтирана автоматична преса за горещо слепване на плотове, състояща се от валова лепилонанасяща машина с ръчно подаване, плот за подреждане на ламели пред пресата, хидравлична едноетажна преса и плот за разтоварване след пресата.
В предприятието ще пристигат масивни рендосани детайли, след което същите ще се подават ръчно, олепиляват и подават на пресата където става тяхното слепване до направата на готов плот с желаните размери, след което се експедират за реализация.
При монтажа на горепосоченото технологично оборудване не се предвижда промяна предназначението на помещението и натоварванията в него. Сградата, в която е предвидено монтиране на същото е водоснабдена и електрозахранена. Транспортния достъп е осигурен по ул. „Христо Ботев“.
Така заявено инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 BG0001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение “Закупуване и монтаж на сушилна камера за първична обработка на дървесина, и закупуване на технологично оборудване за предприятие за производство на изделия от дървен материал за нуждите на производствена база, разположена в поземлен имот с идентификатор 61813.750.30 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми компетентния орган за промените, в срок до 14 дни от настъпването им.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград