Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2018

Съобщение №1210/2018

Изх. №3667(3)/27.12.2018 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.315.14, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в за „жилищно строителство“

Възложител: Н. А. Г.

Във връзка с внесеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3667/22.10.2018 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитирания проект за ПУП и допълнителна информация към него с Вх. №3667(2)/20.12.2018 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.315.14, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в за „жилищно строителство“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съобразено с представената информация и документация в обхвата на плана е включен имот с идентификатор 57176.315.14 в местността Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград с площ 1501 кв. м, представляващ земеделска земя с регистриран начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“. Предвижданията на плана са свързани с промяна на предназначението на имота и урегулиране на същия в УПИ с конкретно предназначение за „Жилищно строителство“ при спазване на следните устройствени показатели: височина до 10 м; Плътност на застрояване – 40 %; Кинт – 1.3; Мин. озеленена площ – 40%. Целта е изграждане на една жилищна сграда.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от мрежата НН, съгласно становище на с Изх. №1203122450/30.11.2018 г. на ЧЕЗ „Разпределение България“ АД. Водоснабдяването е предвидено да се осигури от съществуващ уличен водопровод, а отпадъчните води е предвидено да се включат в съществуващ уличен канал, съобразено с приложено писмо с изх. №1577/12.12.2018 г. на „Увекс“ ЕООД, гр. Сандански.
На този етап не са налични данни, че с плана се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Също така, не намираме основания за предполагане на значително въздействие върху околната среда при прилагането на плана.
Предвид гореизложеното, за „Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.315.14, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в за „жилищно строителство“ не следва да се провежда процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка.
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с ПУП дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.315.14, местност Селището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „друг вид земеделска земя“ в за „жилищно строителство“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ
Директор на РИОСВ – Благоевград